Luke 7:11-17

CUV_Strongs(i)
  11 G1836 過了 G1096 G1722 不多時 G2424 (有古卷:次日),耶穌 G1519 G4172 一座城 G4198 G2564 ,這城名叫 G3484 拿因 G846 ,他的 G3101 門徒 G2532 G4183 極多的 G3793 G846 與他 G4848 同行。
  12 G1448 將近 G4172 G4439 G2348 ,有一個死人 G1580 被抬出來 G846 。這人是他 G3384 母親 G3439 獨生的 G5207 兒子 G846 ;他 G2532 母親又 G2258 G5503 寡婦 G2258 。有 G4172 G2425 裡的許多 G3793 G4862 同著寡婦送殯。
  13 G2962 G1492 看見 G4697 那寡婦,就憐憫 G846 G846 ,對他 G2036 G3361 :不要 G2799 哭!
  14 G2532 於是 G4334 進前 G680 按著 G4673 G941 ,抬 G1161 的人就 G2476 站住 G2036 了。耶穌說 G3495 :少年人 G3004 ,我吩咐 G4671 G1453 ,起來!
  15 G3498 那死 G2532 人就 G339 坐起 G2532 ,並且 G2980 說話 G2532 。耶穌便 G846 把他 G1325 交給 G846 G3384 母親。
  16 G537 眾人 G5401 都驚奇 G1392 ,歸榮耀 G2316 與神 G3004 ,說 G3173 :有大 G4396 先知 G2254 在我們 G1722 中間 G1453 興起來 G2532 了!又 G2316 說:神 G1980 眷顧 G846 了他的 G2992 百姓!
  17 G846 G3778 這事 G4012 G3056 風聲 G2532 G1831 G1722 G2449 了猶太 G2532 G4066 周圍地方。