Exodus 23:1-7

CUVS(i) 1 不 可 随 夥 佈 散 谣 言 ; 不 可 与 恶 人 连 手 妄 作 见 證 。 2 不 可 随 众 行 恶 ; 不 可 在 争 讼 的 事 上 随 众 偏 行 , 作 见 證 屈 枉 正 直 ; 3 也 不 可 在 争 讼 的 事 上 偏 护 穷 人 。 4 若 遇 见 你 仇 敌 的 牛 或 驴 失 迷 了 路 , 总 要 牵 回 来 交 给 他 。 5 若 看 见 恨 你 人 的 驴 压 卧 在 重 驮 之 下 , 不 可 走 幵 , 务 要 和 驴 主 一 同 抬 幵 重 驮 。 6 不 可 在 穷 人 争 讼 的 事 上 屈 枉 正 直 。 7 当 远 离 虚 假 的 事 。 不 可 杀 无 辜 和 冇 义 的 人 , 因 我 必 不 以 恶 人 为 义 。