Psalms 146:1

CLV(i) 1 Praise Yah; Praise Yahweh, O my soul."