Nehemiah 10:19

CAB(i) 19 Hariph, Anathoth, Nebai,