Nehemiah 10:12

CAB(i) 12 Zacchur, Sherebiah, Shebaniah,