Song of Songs 2:2

Bulgarian(i) 2 Като крем сред тръните, така е любимата ми сред дъщерите.