Ezekiel 40

Bulgarian(i) 1 В двадесет и петата година на плена ни, в началото на годината, на десетия ден от месеца, в четиринадесетата година, след като портата на града беше разбита, точно в този ден ГОСПОДНАТА ръка беше върху мен и ме заведе там. 2 Чрез Божии видения ме заведе в израилевата земя и ме постави на една много висока планина. И на нея, на юг имаше нещо като постройки на град. 3 И като ме заведе там, ето, мъж, чийто вид беше като вида на бронз, и в ръката му имаше ленена връв и мярка от тръстика; и той стоеше на портата. 4 И мъжът ми проговори: Сине човешки, виж с очите си и чуй с ушите си, и внимавай в сърцето си за всичко, което ще ти покажа — защото ти беше доведен тук, за да ти покажа това. Всичко, което видиш, разкажи на израилевия дом. 5 И ето, имаше стена извън дома околовръст и в ръката на мъжа имаше мярка от тръстика, дълга шест лакътя, всеки с дължина на лакът и длан. И измери ширината на зданието — една тръстика, и височината — една тръстика. 6 И дойде при портата, която беше обърната на изток и се изкачи по стъпалата й. И измери прага на портата; ширината му беше една тръстика, и другият праг беше с ширина една тръстика. 7 И всяка стражарска стая беше една тръстика дълга и една тръстика широка, и разстоянието между стаите беше пет лакътя, а прагът на портата при предверната зала на портата към дома беше една тръстика. 8 Измери и предверната зала на портата към дома — една тръстика. 9 Измери и предверната зала на портата — осем лакътя, и стълбовете им — два лакътя; и предверната зала на портата беше към дома. 10 И стражарските стаи на портата на изток бяха три отсам и три оттам, една мярка имаха и трите; и една мярка имаха стълбовете отсам и оттам. 11 Измери и ширината на входа на портата — десет лакътя, и дължината на портата — тринадесет лакътя. 12 А пред стаите имаше ограничител от един лакът отсам и ограничител от един лакът оттам. И всяка стая беше шест лакътя отсам и шест лакътя оттам. 13 И измери портата от покрива на едната стражарска стая до покрива на другата, и ширината беше двадесет и пет лакътя, врата срещу врата. 14 И направи същото със стълбовете — шестдесет лакътя; и предверието стигаше до стълбовете околовръст портата. 15 И от лицето на портата на входа до лицето на предверната зала на вътрешната порта имаше петдесет лакътя. 16 И на стражарските стаи имаше решетъчни прозорци, и на стълбовете им навътре към портата околовръст, така и на сводовете; и имаше прозорци навътре околовръст; и на всеки стълб имаше палми. 17 И ме заведе във външния двор и ето, стаи и каменна настилка, направени околовръст на двора; тридесет стаи имаше върху каменната настилка. 18 И каменната настилка беше отстрани на портата, съответстваща на дължината на портите; това беше долната каменна настилка. 19 И измери ширината от лицето на долната порта до лицето на вътрешния двор отвън — сто лакътя на изток и на север. 20 И измери дължината и ширината на портата на външния двор, която гледаше на север. 21 И стражарските й стаи бяха три отсам и три оттам, и стълбовете й, и сводовете й. Беше според мярката на първата порта, дължината й беше петдесет лакътя и ширината й — двадесет и пет лакътя. 22 И прозорците й, и сводовете й, и палмите й бяха според мярката на портата, която беше обърната на изток; и по седем стъпала се изкачваха към нея и сводовете й бяха пред тях. 23 И портата на вътрешния двор беше срещу портата, която беше на север и на изток; и измери от порта до порта — сто лакътя. 24 И ме заведе на юг и ето, порта на юг; и измери стълбовете й и сводовете й според същите мерки. 25 И тя, и сводовете й имаха прозорци околовръст, като онези прозорци; дължината им беше петдесет лакътя и ширината им — двадесет и пет лакътя. 26 И седем стъпала бяха изкачването й и сводовете й бяха пред тях; и на стълбовете й имаше палми, една отсам и една оттам. 27 И вътрешният двор имаше порта на юг; и измери от външната порта до вътрешната порта на юг — сто лакътя. 28 И ме заведе във вътрешния двор през южната порта и измери южната порта според същите мерки, 29 и стражарските й стаи, и стълбовете й, и сводовете й според същите мерки. И тя, и сводовете й имаха прозорци околовръст; петдесет лакътя беше дължината, а ширината — двадесет и пет лакътя. 30 И сводовете околовръст бяха двадесет и пет лакътя на дължина и пет лакътя на ширина. 31 И сводовете й бяха към външния двор и по стълбовете й имаше палми; и осем стъпала бяха изкачването й. 32 И ме заведе във вътрешния двор на изток и измери портата според същите мерки, 33 и стражарските й стаи, и стълбовете й, и сводовете й според същите мерки. И тя и сводовете й имаха прозорци околовръст; дължината беше петдесет лакътя, а ширината — двадесет и пет лакътя. 34 И сводовете й бяха към външния двор и по стълбовете й имаше палми отсам и оттам; и осем стъпала бяха изкачването й. 35 И ме заведе при северната порта и я измери според същите мерки, 36 и стражарските й стаи, и стълбовете й, и сводовете й; и тя имаше прозорци околовръст; дължината беше петдесет лакътя, а ширината — двадесет и пет лакътя. 37 И стълбовете й бяха към външния двор и по стълбовете й имаше палми отсам и оттам; и осем стъпала бяха изкачването й. 38 И имаше една стая и входът й беше при стълбовете на портата; там миеха всеизгарянето. 39 И в предверната зала на портата имаше две маси отсам и две маси оттам, на които да се колят всеизгарянето, жертвата за грях и жертвата за вина. 40 И на външната страна, при изкачването към входа на северната порта, имаше две маси; и на другата страна на предверието на портата имаше две маси. 41 Четири маси имаше отсам и четири маси — оттам при страните на портата; осем маси, на които се колят жертвите. 42 И четирите маси за всеизгарянето бяха от дялани камъни, лакът и половина дълги и лакът и половина широки, и един лакът високи; на тях се слагаха инструментите, с които се колеха всеизгарянето и жертвата. 43 И куки, една длан широки, бяха приковани околовръст на дома; и на маси се слагаше месото на приноса. 44 И извън вътрешната порта бяха стаите на певците, във вътрешния двор, който беше на страната на северната порта, и лицата им гледаха на юг; а една беше на страната на източната порта и лицето й гледаше на север. 45 И ми каза: Тази стая, чието лице гледа на юг, е за свещениците, които се грижат за дома. 46 А стаята, чието лице гледа на север, е за свещениците, които се грижат за олтара. Те са синовете на Садок, които измежду синовете на Леви се приближават при ГОСПОДА, за да Му служат. 47 И измери двора — сто лакътя на дължина и сто лакътя на ширина, беше четвъртит. И олтарът беше пред дома. 48 И ме заведе в предверната зала на дома и измери стълба на предверната зала — пет лакътя отсам и пет лакътя оттам; и ширината на портата беше три лакътя отсам и три лакътя оттам. 49 Дължината на предверната зала беше двадесет лакътя, а ширината — единадесет лакътя; и при стъпалата, по които се изкачваха към нея, и при стълбовете имаше колони, една отсам и една оттам.