Exodus 2

Bulgarian(i) 1 В това време един човек от левиевия дом отиде и взе една от левиевите дъщери. 2 И жената забременя и роди син; и като видя, че беше красив, го кри три месеца. 3 Но понеже не можеше вече да го крие, тя му взе рогозено кошче, намаза го със смола и катран, сложи детето в него и го положи в тръстиката при брега на реката. 4 А сестра му стоеше отдалеч, за да види какво ще се случи с него. 5 И дъщерята на фараона слезе да се изкъпе в реката, а слугините й ходеха по брега на реката; и когато съгледа кошчето в тръстиката, тя прати слугинята си да го донесе. 6 Като го отвори, видя детето, и ето, момченцето плачеше. И тя го съжали и каза: От децата на евреите е това. 7 Тогава сестра му каза на дъщерята на фараона: Да отида ли да ти повикам кърмачка от еврейките, за да ти кърми детето? 8 И дъщерята на фараона й каза: Иди. И момичето отиде и повика майката на детето. 9 И дъщерята на фараона й каза: Вземи това дете и ми го откърми, и аз ще ти дам заплатата ти. И жената взе детето и го кърмеше. 10 А когато детето порасна, тя го донесе на дъщерята на фараона, и то стана неин син. И го нарече Мойсей, като каза: Понеже го извлякох от водата. 11 А в онези дни, когато Мойсей порасна, излезе при братята си и гледаше тежкия им труд. И видя един египтянин, че биеше един евреин, един от братята му, 12 и като се огледа насам-натам и видя, че няма никой, уби египтянина и го скри в пясъка. 13 Излезе и на другия ден, и ето, двама евреи се караха. И той каза на виновния: Защо биеш ближния си? 14 А той каза: Кой те постави началник и съдия над нас? Искаш да ме убиеш ли, както уби египтянина? Тогава Мойсей се уплаши и си каза: Явно е, че това нещо стана известно. 15 И фараонът чу това и търсеше случай да убие Мойсей. А Мойсей избяга от лицето на фараона и се засели в мадиамската земя. И седеше до един кладенец. 16 А мадиамският свещеник имаше седем дъщери, които дойдоха и наляха вода и напълниха коритата, за да напоят стадото на баща си. 17 Но овчарите дойдоха и ги изпъдиха, а Мойсей стана и им помогна, и напои стадото им. 18 И като дойдоха при баща си Рагуил, той им каза: Как дойдохте днес толкова рано? 19 А те казаха: Един египтянин ни избави от ръцете на овчарите, при това и вода ни наля и напои стадото. 20 И той каза на дъщерите си: А къде е той? Защо оставихте човека? Повикайте го да яде хляб. 21 И Мойсей склони да живее при човека. И той даде на Мойсей дъщеря си Сепфора за жена. 22 И тя роди син, и той го нарече Гирсом, защото казваше: Пришълец станах в чужда земя. 23 След дълго време египетският цар умря. А израилевите синове стенеха под робството и извикаха, и викът им от робството стигна до Бога. 24 Бог чу стенанията им, и Бог си спомни Своя завет с Авраам, с Исаак и с Яков. 25 И Бог погледна на израилевите синове и Бог се загрижи за тях.