Deuteronomy 5:6-21

Bulgarian(i) 6 Аз съм ГОСПОД, твоят Бог, който те изведох от египетската земя, от дома на робството. 7 Да нямаш други богове освен Мен! 8 Да не си правиш кумир — каквото и да било подобие на нещо, което е на небето горе или което е на земята долу, или което е във водата под земята; 9 да не им се покланяш, нито да им служиш, защото Аз, ГОСПОД, твоят Бог, съм Бог ревнив, който въздавам вината на бащите върху синовете до третото и четвъртото поколение на онези, които Ме мразят, 10 а оказвам милост към хиляди поколения на онези, които Ме обичат и спазват Моите заповеди. 11 Да не изговаряш напразно Името на ГОСПОДА, своя Бог, защото ГОСПОД няма да остави ненаказан онзи, който изговаря напразно Името Му. 12 Спазвай съботния ден, за да го освещаваш, както ГОСПОД, твоят Бог, ти е заповядал. 13 Шест дни да работиш и да вършиш всичките си работи, 14 а седмият ден е събота на ГОСПОДА, твоя Бог. Да не вършиш в него никаква работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито волът ти, нито магарето ти, нито който и да било твой добитък, нито чужденецът ти, който е вътре в портите ти; за да си почива слугата ти и слугинята ти, както и ти. 15 И помни, че беше роб в египетската земя и че ГОСПОД, твоят Бог, те изведе оттам с мощна ръка и с издигната мишца; затова ГОСПОД, твоят Бог, ти заповяда да пазиш съботния ден. 16 Почитай баща си и майка си, както ГОСПОД, твоят Бог, ти заповяда, за да се продължат дните ти и да ти бъде добре в земята, която ГОСПОД, твоят Бог, ти дава. 17 Не убивай. 18 Не прелюбодействай. 19 Не кради. 20 Не свидетелствай лъжливо против ближния си. 21 Не пожелавай жената на ближния си, да не ти се иска къщата на ближния ти, нито нивата му, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито магарето му, нито каквото и да било нещо, което е на ближния ти.