Joshua 12:14

Brenton_Greek(i) 14 βασιλέα Ἑρμὰθ, βασιλέα Ἀδὲρ,