Ezra 7:2

Brenton(i) 2 the son of Selum, the son of Sadduc, the son of Achitob,