Romans 16:3-16

BKR(i) 3 Pozdravte Priscilly a Akvila, pomocníků mých v Kristu Ježíši, 4 Kteříž pro můj život svých vlastních hrdel nasadili, jimžto ne já sám toliko děkuji, ale i všecky církve pohanské, 5 I domácího jejich shromáždění. Pozdravte mého milého Epéneta, kterýž jest prvotiny Achaie v Kristu. 6 Pozdravte Marie, kteráž mnoho práce měla s námi. 7 Pozdravte Andronika a Junia, příbuzných mých a spoluvězňů mých, kteříž jsou vzácní u apoštolů a kteříž přede mnou byli v Kristu Ježíši. 8 Pozdravte Amplia mně v Pánu milého. 9 Pozdravte Urbana, pomocníka našeho v Kristu, a Stachyna mého milého. 10 Pozdravte Apella zkušeného v Kristu. Pozdravte těch, kteříž jsou z domu Aristobulova. 11 Pozdravte Herodiona, příbuzného mého. Pozdravte těch, kteří jsou z čeledi Narciškovy věřící v Pána. 12 Pozdravte Tryfény a Tryfózy, kteréž práci vedou v Pánu. Pozdravte Persidy milé, kteráž mnoho pracovala v Pánu. 13 Pozdravte Rufa, zvláštního v Pánu, a matky jeho i mé. 14 Pozdravte Asynkrita, Flegonta, Hermy, Patroba, Merkuria, i jiných bratří, kteříž jsou s nimi. 15 Pozdravte Filologa i Julie, Nerea a sestry jeho, i Olympa i všech svatých, kteříž jsou s nimi. 16 Pozdravte sebe vespolek v políbení svatém. Pozdravujíť vás církve Kristovy.