Psalms 148

BKR(i) 1 Halelujah. Chvalte hospodina stvoření nebeská, chvaltež ho na výsostech. 2 Chvalte jej všickni andělé jeho, chvalte jej všickni zástupové jeho. 3 Chvalte jej slunce i měsíc, chvalte jej všecky jasné hvězdy. 4 Chvalte jej nebesa nebes, i vody, kteréž jsou nad nebem tímto. 5 Chvalte jméno Hospodinovo všecky věci, kteréž, jakž on řekl, pojednou stvořeny jsou. 6 A utvrdil je na věčné věky, uložil cíle, z nichž by nevykračovaly. 7 Chvalte Hospodina tvorové zemští, velrybové a všecky propasti, 8 Oheň a krupobití, sníh i pára, vítr bouřlivý, vykonávající rozkaz jeho, 9 I hory a všickni pahrbkové, stromoví ovoce nesoucí, i všickni cedrové, 10 Zvěř divoká i všeliká hovada, zeměplazové i ptactvo létavé, 11 Králové zemští i všickni národové, knížata i všickni soudcové země, 12 Mládenci, též i panny, starci s dítkami, 13 Chvalte jméno Hospodinovo; nebo vyvýšeno jest jméno jeho samého, a sláva jeho nade všecku zemi i nebe. 14 A vyzdvihl roh lidu svého, chválu všech svatých jeho, synů Izraelských, lidu s ním spojeného. Halelujah.