Psalms 134

BKR(i) 1 Píseň stupňů. Ej nuž dobrořečte Hospodinu všickni služebníci Hospodinovi, kteříž stáváte v domě Hospodinově každé noci. 2 Pozdvihujte rukou svých k svatyni, a dobrořečte Hospodinu, říkajíce: 3 Požehnejž tobě Hospodin z Siona, kterýž učinil nebe i zemi.