Psalms 118:4-7

BKR(i) 4 Rcetež nyní bojící se Hospodina, že na věky milosrdenství jeho. 5 V úzkosti vzýval jsem Hospodina, a vyslyšev, uprostrannil mi Hospodin. 6 Hospodin se mnou, nebudu se báti. Co mi může učiniti člověk? 7 Hospodin se mnou jest mezi pomocníky mými, pročež já podívám se těm, kteříž mne mají v nenávisti.