Psalms 115:15

BKR(i) 15 Požehnaní vy od Hospodina, kterýž učinil nebesa i zemi.