Psalms 111

BKR(i) 1 Halelujah. Slaviti budu Hospodina z celého srdce, v radě přímých i v shromáždění; 2 Veliké skutky Hospodinovy, a patrné všechněm, kteříž v nich líbost mají; 3 Slavné a překrásné dílo jeho, a spravedlnost jeho zůstávající na věky. 4 Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný Hospodin. 5 Pokrm dal těm, kteříž se ho bojí, pamětliv jsa věčně na smlouvu svou. 6 Mocné skutky své oznámil lidu svému, dav jim dědictví pohanů. 7 Skutkové rukou jeho pravda a soud, a nepohnutelní všickni rozkazové jeho. 8 Upevnění na věčnou věčnost; učiněni jsou v pravdě a v pravosti. 9 Vykoupení poslav lidu svému, přikázal na věky smlouvu svou; svaté a hrozné jest jméno jeho. 10 Počátek moudrosti jest bázeň Hospodina; rozumu výborného nabývají všickni, kteříž činí ty věci; chvála jeho zůstává na věky.