Psalms 110

BKR(i) 1 Davidův žalm. Řekl Hospodin Pánu mému: Seď na pravici mé, dokudž nepoložím nepřátel tvých za podnože noh tvých. 2 Berlu moci tvé vyšle Hospodin z Siona, řka: Panuj u prostřed nepřátel svých. 3 Lid tvůj dobrovolný v den boje tvého v ozdobě svatosti, z života hned v svitání jako rosa plod tvůj bude. 4 Přisáhl Hospodin, a nebude želeti toho, řka: Ty jsi kněz na věky podlé řádu Melchisedechova. 5 Pán po pravici tvé potře v den hněvu svého krále. 6 Soud činiti bude mezi národy, porážku hroznou učiní, potře i hlavu panující nad mnohými krajinami. 7 Z potoka na cestě píti bude, a protož povýší hlavy.