Nehemiah 11:34

BKR(i) 34 V Chadid, v Seboim, v Neballat,