Mark 1:43

BKR(i) 43 I pohroziv mu, hned ho odbyl,