Joshua 15

BKR(i) 1 Tento pak byl los pokolení synů Juda po čeledech jejich, při pomezí Edomském a poušti Tsin ku poledni, k straně polední. 2 I byla jejich meze polední kraj moře slaného od zátoky, kteráž se chýlí ku poledni. 3 Odkudž jda na poledne k vrchu Akrabim, přechází Tsin, a táhne se od poledne k Kádesbarne, i přichází až do Ezron, a odtud točí se k Addar, a obchází Karkaha. 4 Odtud jde do Asmona, a vychází ku potoku Egyptskému, a přichází meze ta až k západu. To budete míti pomezí na poledne. 5 Meze pak na východ jest moře slané, až k kraji Jordánu, a meze strany půlnoční jest od zátoky moře a od kraje Jordánu. 6 Odkudž jde meze ta do Betogla, a táhne se od půlnoci do Betaraba; a odtud přichází k kameni Bohana syna Rubenova. 7 A vstupuje ta meze do Dabir od údolí Achor, a na půlnoci chýlí se k Galgala, kteréž jest naproti vcházení do Adomim, jenž jest údolí tomu ku poledni, a přechází k vodám Ensemes, a skonává se u studnice Rogel. 8 Odtud jde ta meze přes údolí synů Hinnom k straně Jebus od poledne, jenž jest Jeruzalém, odkudž vstupuje táž meze k vrchu hory, kteráž jest naproti údolí Hinnom na západ, a kteráž jest na konci údolí Refaim na půlnoci. 9 Obchází pak ta meze od vrchu té hory k studnici vody Neftoa, a vychází k městům hory Efron; a odtud jde ta meze do Bála, jenž jest Kariatjeharim. 10 Potom točí se ta meze od Bála na západ k hoře Seir, a odtud jde k straně hory Jeharimských od půlnoci, jenž jest Cheslon, a sstupuje do Betsemes, a přichází do Tamna. 11 A vychází ta meze v stranu Akaron na půlnoci, a točí se vůkol k Sechronu, a přechází až k hoře Bála, a odtud táhne se do Jebnael, i dochází ta meze k moři. 12 Potom západní pomezí jest při moři velikém a mezech jeho. To jest pomezí synů Juda vůkol, po čeledech jejich. 13 Kálefovi pak, synu Jefone, dal díl u prostřed synů Juda, podlé řeči Hospodinovy k Jozue, město Arbe, otce Enakova, jenž jest Hebron. 14 I vyhnal odtud Kálef tři syny Enakovy: Sesai a Achimana a Tolmai, rodinu Enakovu. 15 A odtud vstoupil k obyvatelům Dabir, kteréž prvé sloulo Kariatsefer. 16 I řekl Kálef: Kdo by dobyl Kariatsefer a vzal je, dám jemu Axu dceru svou za manželku. 17 Dobyl ho pak Otoniel syn Cenezův, příbuzný Kálefův, i dal jemu Axu dceru svou za manželku. 18 I stalo se, že když přišla k němu, ponukla ho, aby prosil otce jejího za pole; protož ssedla s osla. I řekl jí Kálef: Což tě? 19 A ona odpověděla: Dej mi dar, poněvadž jsi mi dal zemi suchou, dejž mi také studnice vod. I dal jí studnice horní a studnice dolní. 20 To jest dědictví pokolení synů Juda po čeledech jejich. 21 Tato pak jsou města v končinách pokolení synů Juda, podlé pomezí Edom na poledne: Kabsael, Eder a Jagur; 22 A Cina, a Dimona, a Adada; 23 A Kedes, a Azor, a Jetnan; 24 Zif a Telem, a Balot; 25 Též Azor, Chadat a Kariot, Ezron, jenž jest Azor; 26 Amam a Sama, a Molada; 27 A Azar Gadda, a Esmon, a Betfelet; 28 Též Azarsual, a Bersabé, a Baziothia; 29 Bála a Im, a Esem; 30 A Eltolad, a Chesil, a Horma; 31 A Sicelech, a Medemena, a Sensenna; 32 A Lebaot, a Selim, též Ain a Remmon; všech měst dvadceti a devět i vsi jejich. 33 Na rovinách pak: Estaol a Zaraha, a Asna; 34 A Zanoe, a Engannim, Tafua a Enaim; 35 Jarmut, Adulam, Socho a Azeka; 36 A Saraim, Aditaim, a Gedera, a Gederotaim, měst čtrnácte i vsi jejich; 37 Senan a Adassa, a Magdalgad; 38 Delean a Masfa, a Jektehel; 39 Lachis, Baskat a Eglon; 40 Chebon, Lemam a Cetlis; 41 Gederot, Betdagon, a Naama, i Maceda, měst šestnáct a vsi jejich; 42 Lebna, Eter a Asan; 43 Jefta, Asna a Nesib; 44 Ceila, Achzib a Maresa, měst devět i vsi jejich; 45 Akaron a městečka, i vsi jeho; 46 Od Akaron až k moři všecka města, kteráž se chýlí k Azotu, i vsi jejich; 47 Azot, městečka jeho i vsi jeho; Gáza, městečka jeho i vsi jeho až ku potoku Egyptskému, i moře veliké s pomezím svým. 48 A na horách: Samir, Jeter a Socho; 49 Danna a město Sanna, jenž jest Dabir; 50 Anab, Estemo a Anim; 51 Gosen, Holon a Gilo, měst jedenácte i vsi jejich; 52 Arab, Duma a Esan; 53 Janum, Bettafua a Afeka; 54 Též Atmata a Kariatarbe, jenž jest Hebron, a Sior, měst devět a vsi jejich. 55 Maon, Karmel a Zif, a Juta; 56 Jezreel a Jukadam, a Zanoe; 57 Kain, Gabaa a Tamna, měst deset i vsi jejich; 58 Alul, Betsur a Gedor; 59 Maret, Betanot a Eltekon, měst šest i vsi jejich; 60 Kariatbaal, kteréž jest Kariatjeharim, a Rebba, města dvě i vsi jejich; 61 Na poušti: Betaraba, Middin a Sechacha; 62 A Nibsam, a město solné, a Engadi, měst šest i vsi jejich. 63 Jebuzejských pak obyvatelů Jeruzaléma nemohli synové Juda vypléniti, protož bydlil Jebuzejský s syny Judskými v Jeruzalémě až do tohoto dne.