Haggai 1:5

BKR(i) 5 Protož nyní takto praví Hospodin zástupů: Přiložte srdce své k cestám svým.