Genesis 5:9-11

BKR(i) 9 Byl pak Enos v devadesáti letech, když zplodil Kainana. 10 A po zplození Kainana živ byl Enos osm set a patnácte let, a plodil syny a dcery. 11 I bylo všech dnů Enosových devět set a pět let, i umřel.