Exodus 30:23-38

BKR(i) 23 Ty pak vezmi sobě vonných věcí předních: Mirry nejčistší pět set lotů, a skořice vonné polovici toho, totiž dvě stě a padesát, a prustvorce vonného dvě stě a padesát; 24 Kasie pak pět set lotů na váhu svatyně, oleje olivového míru hin. 25 A uděláš z toho olej pomazání svatého, mast nejvýbornější dílem apatykářským. Olej pomazání svatého bude. 26 Pomažeš jím stánku úmluvy i truhly svědectví, 27 A stolu i všech nádob k němu, svícnu i všech nádob jeho, i oltáře, na němž se kadí; 28 Oltáře také, na němž se pálí oběti, a všech nádob jeho, i umyvadla s podstavkem jeho. 29 Tak posvětíš jich, aby byly nejsvětější. Cožkoli dotkne se jich, posvěceno bude. 30 Arona také a synů jeho pomažeš, a posvětíš jich, aby úřad kněžský konali přede mnou. 31 K synům pak Izraelským mluviti budeš, řka: Tento olej pomazání svatého bude mi v národech vašich. 32 Tělo člověka nebude mazáno jím, a podlé složení jeho neuděláte podobného. Svatýť jest, svatý vám bude. 33 Kdo by koli udělal mast podobnou, a neb mazal by jí cizího, vyhlazen bude z lidu svého. 34 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Vezmi sobě vonných věcí, balsamu, onychi, galbanu vonného, a kadidla čistého; jednostejná váha toho bude. 35 A uděláš z toho kadidlo, složení dílem apatykářským smíšené, čisté a svaté. 36 A ztluka to drobně, klásti budeš z něho před svědectvím v stánku úmluvy, kdež přicházeti budu k tobě. Nejsvětější to vám bude. 37 Neuděláte sobě kadidla podlé složení tohoto, kteréž připravíš; za svatou věc tobě bude pro Hospodina. 38 Kdo by koli dělal co podobného k vůni sobě, vyhlazen bude z lidu svého.