Ephesians 3:6-8

BKR(i) 6 Totiž že by měli býti pohané spoludědicové a jednotělní, i spoluúčastníci zaslíbení jeho v Kristu skrze evangelium, 7 Kteréhož já učiněn jsem slouha z daru milosti Boží mně dané, podle působení moci jeho. 8 Mně nejmenšímu ze všech svatých dána jest milost ta, abych mezi pohany zvěstoval nestihlá bohatství Kristova,