2 Samuel 23:34

BKR(i) 34 Elifelet syn Achasbai Machatského, Eliam syn Achitofelův Gilonský,