Romans 9:25

BIB(i) 25 ὡς (As) καὶ (also) ἐν (in) τῷ (-) Ὡσηὲ (Hosea) λέγει (He says): “Καλέσω (I will call) τὸν (that which is) οὐ (not) λαόν (people) μου (of Me), λαόν (people) μου (of Me); καὶ (and) τὴν (her) οὐκ (not) ἠγαπημένην (having been loved), ἠγαπημένην (having been loved),”