Romans 3

BIB(i) 1 Τί (What) οὖν (then is) τὸ (the) περισσὸν (superiority) τοῦ (of the) Ἰουδαίου (Jew)? ἢ (Or) τίς (what is) ἡ (the) ὠφέλεια (benefit) τῆς (of the) περιτομῆς (circumcision)? 2 πολὺ (Much) κατὰ (in) πάντα (every) τρόπον (way). πρῶτον (Chiefly) μὲν (indeed) γὰρ (for) ὅτι (that) ἐπιστεύθησαν (they were entrusted with) τὰ (the) λόγια (oracles) τοῦ (-) Θεοῦ (of God). 3 Τί (What) γάρ (for) εἰ (if) ἠπίστησάν (disbelieved) τινες (some)? μὴ (Not) ἡ (the) ἀπιστία (unbelief) αὐτῶν (of them), τὴν (the) πίστιν (faithfulness) τοῦ (-) Θεοῦ (of God) καταργήσει (will nullify)? 4 μὴ (Never) γένοιτο (may it be)! γινέσθω (Let be) δὲ (however) ὁ (-) Θεὸς (God) ἀληθής (true), πᾶς (every) δὲ (now) ἄνθρωπος (man) ψεύστης (a liar), καθὼς* (as) γέγραπται (it has been written): “Ὅπως (That) ἂν (-) δικαιωθῇς (You may be justified) ἐν (in) τοῖς (the) λόγοις (words) σου (of You), καὶ (and) νικήσεις (will prevail) ἐν (in) τῷ (-) κρίνεσθαί (being judged) σε (Your).” 5 Εἰ (If) δὲ (however) ἡ (the) ἀδικία (unrighteousness) ἡμῶν (of us), Θεοῦ (God’s) δικαιοσύνην (righteousness) συνίστησιν (shows), τί (what) ἐροῦμεν (shall we say)? μὴ (Is) ἄδικος (unrighteous) ὁ (-) Θεὸς (God), ὁ (-) ἐπιφέρων (inflicting) τὴν (the) ὀργήν (wrath)? κατὰ (According to) ἄνθρωπον (man) λέγω (I speak). 6 μὴ (Never) γένοιτο (may it be)! ἐπεὶ (Otherwise), πῶς (how) κρινεῖ (will judge) ὁ (-) Θεὸς (God) τὸν (the) κόσμον (world)? 7 εἰ (If) δὲ (however) ἡ (the) ἀλήθεια (truth) τοῦ (-) Θεοῦ (of God), ἐν (in) τῷ (-) ἐμῷ (my) ψεύσματι (lie), ἐπερίσσευσεν (abounded) εἰς (to) τὴν (the) δόξαν (glory) αὐτοῦ (of Him), τί (why) ἔτι (still) κἀγὼ (also I) ὡς (as) ἁμαρτωλὸς (a sinner) κρίνομαι (am judged)? 8 καὶ (And is it) μὴ (not), καθὼς (as) βλασφημούμεθα (we are slanderously charged), καὶ (and) καθώς (as) φασίν (affirm) τινες (some that) ἡμᾶς (us) λέγειν (to say) ὅτι (-), “Ποιήσωμεν (Let us do) τὰ (things) κακὰ (evil), ἵνα (that) ἔλθῃ (may come) τὰ (the) ἀγαθά (good things)?” ὧν (Their) τὸ (-) κρίμα (condemnation) ἔνδικόν (just) ἐστιν (is). 9 Τί (What) οὖν (then)? προεχόμεθα (Are we better)? οὐ (Not) πάντως (at all). προῃτιασάμεθα (We have already charged) γὰρ (for) Ἰουδαίους (Jews) τε (both) καὶ (and) Ἕλληνας (Greeks) πάντας (all) ὑφ’ (under) ἁμαρτίαν (sin) εἶναι (to be). 10 καθὼς (As) γέγραπται (it has been written) ὅτι (-): “Οὐκ (None) ἔστιν (there is) δίκαιος (righteous), οὐδὲ (not even) εἷς (one); 11 οὐκ (none) ἔστιν (there is) ὁ (-) συνίων (understanding); οὐκ (none) ἔστιν (there is) ὁ (-) ἐκζητῶν (seeking after) τὸν (-) Θεόν (God). 12 πάντες (All) ἐξέκλιναν (have turned away), ἅμα (together they) ἠχρεώθησαν (have become worthless); οὐκ (none) ἔστιν (there is) ὁ (who) ποιῶν (is practicing) χρηστότητα (good), οὐκ (not) ἔστιν (there is) ἕως (so much as) ἑνός (one). 13 τάφος (A grave) ἀνεῳγμένος (having been opened) ὁ (the) λάρυγξ (throat) αὐτῶν (of them is); ταῖς (with the) γλώσσαις (tongues) αὐτῶν (of them) ἐδολιοῦσαν (they keep practicing deceit); ἰὸς (the venom) ἀσπίδων (of vipers) ὑπὸ (is under) τὰ (the) χείλη (lips) αὐτῶν (of them), 14 ὧν (of whom) τὸ (the) στόμα (mouth) ἀρᾶς (of cursing) καὶ (and) πικρίας (of bitterness) γέμει (is full); 15 ὀξεῖς (swift are) οἱ (the) πόδες (feet) αὐτῶν (of them) ἐκχέαι (to shed) αἷμα (blood); 16 σύντριμμα (ruin) καὶ (and) ταλαιπωρία (misery) ἐν (are in) ταῖς (the) ὁδοῖς (paths) αὐτῶν (of them); 17 καὶ (and) ὁδὸν (the way) εἰρήνης (of peace) οὐκ (not) ἔγνωσαν (they have known). 18 οὐκ (Not) ἔστιν (there is) φόβος (fear) Θεοῦ (of God) ἀπέναντι (before) τῶν (the) ὀφθαλμῶν (eyes) αὐτῶν (of them).” 19 Οἴδαμεν (We know) δὲ (now) ὅτι (that) ὅσα (whatever) ὁ (the) νόμος (law) λέγει (says), τοῖς (to those) ἐν (under) τῷ (the) νόμῳ (law) λαλεῖ (it speaks), ἵνα (so that) πᾶν (every) στόμα (mouth) φραγῇ (may be stopped), καὶ (and) ὑπόδικος (under judgment) γένηται (may be) πᾶς (all) ὁ (the) κόσμος (world) τῷ (-) Θεῷ (to God). 20 διότι (Therefore) ἐξ (by) ἔργων (works) νόμου (of the Law) οὐ (not) δικαιωθήσεται (will be justified) πᾶσα (any) σὰρξ (flesh) ἐνώπιον (before) αὐτοῦ (Him); διὰ (through) γὰρ (for) νόμου (the Law) ἐπίγνωσις (is knowledge) ἁμαρτίας (of sin). 21 Νυνὶ (Now) δὲ (however), χωρὶς (apart from) νόμου (law), δικαιοσύνη (the righteousness) Θεοῦ (of God) πεφανέρωται (has been revealed), μαρτυρουμένη (being borne witness to) ὑπὸ (by) τοῦ (the) νόμου (Law) καὶ (and) τῶν (the) προφητῶν (Prophets), 22 δικαιοσύνη (the righteousness) δὲ (now) Θεοῦ (of God) διὰ (through) πίστεως (faith) Ἰησοῦ (from Jesus) Χριστοῦ (Christ) εἰς (toward) πάντας (all) τοὺς (those) πιστεύοντας (believing). οὐ (Not) γάρ (for) ἐστιν (there is) διαστολή (distinction). 23 πάντες (All) γὰρ (for) ἥμαρτον (have sinned) καὶ (and) ὑστεροῦνται (fall short) τῆς (of the) δόξης (glory) τοῦ (-) Θεοῦ (of God), 24 δικαιούμενοι (being justified) δωρεὰν (freely) τῇ (by the) αὐτοῦ (of Him) χάριτι (grace) διὰ (through) τῆς (the) ἀπολυτρώσεως (redemption) τῆς (that) ἐν (is in) Χριστῷ (Christ) Ἰησοῦ (Jesus), 25 ὃν (whom) προέθετο (set forth as) ὁ (-) Θεὸς (God) ἱλαστήριον (a propitiation), διὰ (through) [τῆς] (-) πίστεως (faith) ἐν (in) τῷ (-) αὐτοῦ (His) αἵματι (blood), εἰς (for) ἔνδειξιν (a showing forth) τῆς (of the) δικαιοσύνης (righteousness) αὐτοῦ (of Him), διὰ (because of) τὴν (the) πάρεσιν (forbearance) τῶν (of the) προγεγονότων (having taken place beforehand) ἁμαρτημάτων (sins) — 26 ἐν (in) τῇ (the) ἀνοχῇ (forbearance) τοῦ (-) Θεοῦ (of God); πρὸς (for) τὴν (of) ἔνδειξιν (the showing forth) τῆς (the) δικαιοσύνης (righteousness) αὐτοῦ (of Him) ἐν (in) τῷ (the) νῦν (present) καιρῷ (time), εἰς (for) τὸ (-) εἶναι (to be) αὐτὸν (Him) δίκαιον (just) καὶ (and) δικαιοῦντα (justifying) τὸν (the one) ἐκ (of) πίστεως (faith) Ἰησοῦ (of Jesus). 27 Ποῦ (Where) οὖν (then is) ἡ (the) καύχησις (boasting)? ἐξεκλείσθη (It has been excluded). διὰ (Through) ποίου (what) νόμου (principle)? τῶν (That) ἔργων (of works)? οὐχί (No), ἀλλὰ (but) διὰ (through) νόμου (the principle) πίστεως (of faith). 28 λογιζόμεθα (We reckon) γὰρ (therefore) δικαιοῦσθαι (to be justified) πίστει (by faith) ἄνθρωπον (a man), χωρὶς (apart from) ἔργων (works) νόμου (of the Law). 29 Ἢ (Or) Ἰουδαίων (of Jews) ὁ (is He the) Θεὸς (God) μόνον (only), οὐχὶ (not) καὶ (also) ἐθνῶν (of Gentiles)? ναὶ (Yes), καὶ (also) ἐθνῶν (of Gentiles), 30 εἴπερ (since indeed) εἷς (One) ὁ (-) Θεός (God is), ὃς (who) δικαιώσει (will justify) περιτομὴν (the circumcision) ἐκ (by) πίστεως (faith) καὶ (and) ἀκροβυστίαν (the uncircumcision) διὰ (through) τῆς (the same) πίστεως (faith). 31 Νόμον (Law) οὖν (then) καταργοῦμεν (do we nullify) διὰ (through) τῆς (-) πίστεως (faith)? μὴ (Never) γένοιτο (may it be)! ἀλλὰ (Instead), νόμον (law) ἱστάνομεν (we uphold).