Romans 11:15

BIB(i) 15 εἰ (If) γὰρ (for) ἡ (the) ἀποβολὴ (rejection) αὐτῶν (of them) καταλλαγὴ (is the reconciliation) κόσμου (of the world), τίς (what will be) ἡ (the) πρόσλημψις (acceptance), εἰ (if) μὴ (not) ζωὴ (life) ἐκ (out from) νεκρῶν (the dead)?