Luke 19:31

BIB(i) 31 καὶ (And) ἐάν (if) τις (anyone) ὑμᾶς (you) ἐρωτᾷ (asks), ‘Διὰ (Because of) τί (why) λύετε (do you untie it)?’ οὕτως (thus) ἐρεῖτε (will you say), ‘Ὅτι (Because) Ὁ (the) Κύριος (Lord) αὐτοῦ (of it) χρείαν (need) ἔχει (has).’”