John 2:16

BIB(i) 16 καὶ (And) τοῖς (to those) τὰς (-) περιστερὰς (doves) πωλοῦσιν (selling) εἶπεν (He said), “Ἄρατε (Take) ταῦτα (these things) ἐντεῦθεν (from here); μὴ (not) ποιεῖτε (make) τὸν (the) οἶκον (house) τοῦ (of the) Πατρός (Father) μου (of Me) οἶκον (a house) ἐμπορίου (of trade).”