John 10:30-33

BIB(i) 30 ἐγὼ (I) καὶ (and) ὁ (the) Πατὴρ (Father) ἕν (one) ἐσμεν (are).” 31 Ἐβάστασαν (Took up) ‹οὖν› (therefore) πάλιν (again) λίθους (stones) οἱ (the) Ἰουδαῖοι (Jews), ἵνα (that) λιθάσωσιν (they might stone) αὐτόν (Him). 32 ἀπεκρίθη (Answered) αὐτοῖς (them) ὁ (-) Ἰησοῦς (Jesus), “Πολλὰ (Many) ἔργα (works) «ἔδειξα (I have shown) ὑμῖν» (you) καλὰ (good) ἐκ (from) τοῦ (the) Πατρός (Father); διὰ (because of) ποῖον (which) αὐτῶν (of these) ἔργον (work), ἐμὲ (Me) λιθάζετε (do you stone)?” 33 Ἀπεκρίθησαν (Answered) αὐτῷ (Him) οἱ (the) Ἰουδαῖοι (Jews), “Περὶ (For) καλοῦ (a good) ἔργου (work) οὐ (not) λιθάζομέν (we do stone) σε (You), ἀλλὰ (but) περὶ (for) βλασφημίας (blasphemy), καὶ (and) ὅτι (because) σὺ (You), ἄνθρωπος (a man) ὢν (being), ποιεῖς (make) σεαυτὸν (yourself) Θεόν (God).”