Galatians 3

BIB(i) 1 Ὦ (O) ἀνόητοι (foolish) Γαλάται (Galatians)! τίς (Who) ὑμᾶς (you) ἐβάσκανεν (has bewitched), οἷς (whose) κατ’ (before) ὀφθαλμοὺς (eyes) Ἰησοῦς (Jesus) Χριστὸς (Christ) προεγράφη (was publicly portrayed) ἐσταυρωμένος (as having been crucified)? 2 τοῦτο (This) μόνον (only) θέλω (I wish) μαθεῖν (to learn) ἀφ’ (from) ὑμῶν (you), ἐξ (by) ἔργων (works) νόμου (of the Law) τὸ (the) Πνεῦμα (Spirit) ἐλάβετε (did you receive), ἢ (or) ἐξ (by) ἀκοῆς (hearing) πίστεως (of faith)? 3 Οὕτως (So) ἀνόητοί (foolish) ἐστε (are you)? ἐναρξάμενοι (Having begun) Πνεύματι (in the Spirit), νῦν (now) σαρκὶ (in the flesh) ἐπιτελεῖσθε (are you being perfected)? 4 τοσαῦτα (So many things) ἐπάθετε (did you suffer) εἰκῇ (in vain), εἴ (if) γε (indeed) καὶ (also) εἰκῇ (in vain)? 5 ὁ (The One) οὖν (therefore) ἐπιχορηγῶν (supplying) ὑμῖν (to you) τὸ (the) Πνεῦμα (Spirit) καὶ (and) ἐνεργῶν (working) δυνάμεις (miracles) ἐν (among) ὑμῖν (you), ἐξ (is it out of) ἔργων (works) νόμου (of the Law) ἢ (or) ἐξ (out of) ἀκοῆς (hearing) πίστεως (of faith)? 6 Καθὼς (So also), “Ἀβραὰμ (Abraham) ἐπίστευσεν (believed) τῷ (-) Θεῷ (God), καὶ (and) ἐλογίσθη (it was reckoned) αὐτῷ (to him) εἰς (as) δικαιοσύνην (righteousness).” 7 Γινώσκετε (Know) ἄρα (then) ὅτι (that) οἱ (those) ἐκ (of) πίστεως (faith), οὗτοι (these) υἱοί (sons) εἰσιν (are) Ἀβραάμ (of Abraham). 8 προϊδοῦσα (Having foreseen) δὲ (then) ἡ (the) γραφὴ (Scripture) ὅτι (that) ἐκ (by) πίστεως (faith) δικαιοῖ (justifies) τὰ (the) ἔθνη (Gentiles) ὁ (-) Θεὸς (God), προευηγγελίσατο (foretold the gospel) τῷ (-) Ἀβραὰμ (to Abraham) ὅτι (-): “Ἐνευλογηθήσονται (Will be blessed) ἐν (in) σοὶ (you) πάντα (all) τὰ (the) ἔθνη (nations).” 9 ὥστε (So then), οἱ (those) ἐκ (of) πίστεως (faith) εὐλογοῦνται (are blessed) σὺν (along with) τῷ (the) πιστῷ (believing) Ἀβραάμ (Abraham). 10 Ὅσοι (As many as) γὰρ (for) ἐξ (of) ἔργων (works) νόμου (of the Law) εἰσὶν (are), ὑπὸ (under) κατάραν (a curse) εἰσίν (are); γέγραπται (it has been written) γὰρ (for) ὅτι (-): “Ἐπικατάρατος (Cursed is) πᾶς (everyone) ὃς (who) οὐκ (not) ἐμμένει (does continue) πᾶσιν (all things) τοῖς (-) γεγραμμένοις (having been written) ἐν (in) τῷ (the) βιβλίῳ (book) τοῦ (of the) νόμου (Law), τοῦ (-) ποιῆσαι (to do) αὐτά (them).” 11 ὅτι (That) δὲ (now) ἐν (by) νόμῳ (the law) οὐδεὶς (no one) δικαιοῦται (is justified) παρὰ (before) τῷ (-) Θεῷ (God) δῆλον (is evident), ὅτι (because) “Ὁ (The) δίκαιος (righteous) ἐκ (by) πίστεως (faith) ζήσεται (will live).” 12 ὁ (-) δὲ (And) νόμος (the Law) οὐκ (not) ἔστιν (is) ἐκ (of) πίστεως (faith); ἀλλ’ (rather), “Ὁ (The one) ποιήσας (having done) αὐτὰ (these things) ζήσεται (will live) ἐν (by) αὐτοῖς (them).” 13 Χριστὸς (Christ) ἡμᾶς (us) ἐξηγόρασεν (redeemed) ἐκ (from) τῆς (the) κατάρας (curse) τοῦ (of the) νόμου (Law), γενόμενος (having become) ὑπὲρ (for) ἡμῶν (us) κατάρα (a curse), ὅτι (for) γέγραπται (it has been written): “Ἐπικατάρατος (Cursed is) πᾶς (everyone) ὁ (-) κρεμάμενος (hanging) ἐπὶ (on) ξύλου (a tree)” — 14 ἵνα (so that) εἰς (to) τὰ (the) ἔθνη (Gentiles) ἡ (the) εὐλογία (blessing) τοῦ (-) Ἀβραὰμ (of Abraham) γένηται (might come), ἐν (in) Ἰησοῦ (Jesus) Χριστῷ (Christ), ἵνα (so that) τὴν (the) ἐπαγγελίαν (promise) τοῦ (of the) Πνεύματος (Spirit) λάβωμεν (we might receive), διὰ (through) τῆς (-) πίστεως (faith). 15 Ἀδελφοί (Brothers), κατὰ (according to) ἄνθρωπον (man) λέγω (I am speaking). ὅμως (Even) ἀνθρώπου (of man) κεκυρωμένην (having been ratified) διαθήκην (a covenant), οὐδεὶς (no one) ἀθετεῖ (sets aside) ἢ (or) ἐπιδιατάσσεται (adds thereto). 16 τῷ (-) δὲ (And) Ἀβραὰμ (to Abraham) ἐρρέθησαν (were spoken) αἱ (the) ἐπαγγελίαι (promises), καὶ (and) τῷ (to the) σπέρματι (seed) αὐτοῦ (of him). οὐ (Not) λέγει (it does say), “Καὶ (and) τοῖς (-) σπέρμασιν (to seeds),” ὡς (as) ἐπὶ (of) πολλῶν (many); ἀλλ’ (but) ὡς (as) ἐφ’ (of) ἑνός (One), “Καὶ (and) τῷ (to the) σπέρματί (seed) σου (of you),” ὅς (who) ἐστιν (is) Χριστός (Christ). 17 Τοῦτο (This) δὲ (now) λέγω (I say): διαθήκην (The covenant), προκεκυρωμένην (having been confirmed beforehand) ὑπὸ (by) τοῦ (-) Θεοῦ (God), ὁ (-) μετὰ (afterward) τετρακόσια (four hundred) καὶ (and) τριάκοντα (thirty) ἔτη (years) γεγονὼς (having come), νόμος (the law) οὐκ (not) ἀκυροῖ (does annul), εἰς (so as) τὸ (-) καταργῆσαι (to nullify) τὴν (the) ἐπαγγελίαν (promise). 18 εἰ (If) γὰρ (for) ἐκ (by) νόμου (the Law is) ἡ (the) κληρονομία (inheritance), οὐκέτι (it is no longer) ἐξ (by) ἐπαγγελίας (a promise); τῷ (-) δὲ (but) Ἀβραὰμ (to Abraham) δι’ (through) ἐπαγγελίας (a promise) κεχάρισται (has granted it) ὁ (-) Θεός (God). 19 Τί (Why) οὖν (then) ὁ (the) νόμος (Law)? τῶν (-) παραβάσεων (Transgressions) χάριν (on account of), προσετέθη (it was added), ἄχρις (until) οὗ* (that) ἔλθῃ (should have come) τὸ (the) σπέρμα (seed) ᾧ (to whom) ἐπήγγελται (promise has been made), διαταγεὶς (having been ordained) δι’ (through) ἀγγέλων (angels) ἐν (in) χειρὶ (the hand) μεσίτου (of a mediator). 20 ὁ (-) δὲ (However), μεσίτης (a mediator) ἑνὸς (of one person) οὐκ (not) ἔστιν (is); ὁ (-) δὲ (but) Θεὸς (God) εἷς (one) ἐστιν (is). 21 Ὁ (The) οὖν (therefore) νόμος (Law) κατὰ (is contrary to) τῶν (the) ἐπαγγελιῶν (promises) τοῦ (-) Θεοῦ (of God)? μὴ (Never) γένοιτο (may it be)! εἰ (If) γὰρ (for) ἐδόθη (had been given) νόμος (a law) ὁ (-) δυνάμενος (being able) ζωοποιῆσαι (to impart life), ὄντως (indeed) ἐκ (from out of) νόμου (the Law) ἂν (-) ἦν (would have emerged) ἡ (-) δικαιοσύνη (righteousness); 22 ἀλλὰ (but) συνέκλεισεν (imprisoned) ἡ (the) γραφὴ (Scripture) τὰ (things) πάντα (all) ὑπὸ (under) ἁμαρτίαν (sin), ἵνα (so that) ἡ (the) ἐπαγγελία (promise), ἐκ (by) πίστεως (faith) Ἰησοῦ (from Jesus) Χριστοῦ (Christ), δοθῇ (might be given) τοῖς (to those) πιστεύουσιν (believing). 23 Πρὸ (Before) τοῦ (-) δὲ (now) ἐλθεῖν (came) τὴν (-) πίστιν (faith), ὑπὸ (under) νόμον (the Law) ἐφρουρούμεθα (we were held in custody), συνκλειόμενοι (having been locked up) εἰς (until) τὴν (the) μέλλουσαν (being about) πίστιν (faith) ἀποκαλυφθῆναι (to be revealed), 24 ὥστε (so that) ὁ (the) νόμος (Law) παιδαγωγὸς (trainer) ἡμῶν (of us) γέγονεν (has become), εἰς (unto) Χριστόν (Christ), ἵνα (so that) ἐκ (by) πίστεως (faith) δικαιωθῶμεν (we might be justified). 25 ἐλθούσης (Having come) δὲ (now) τῆς (-) πίστεως (faith), οὐκέτι (no longer) ὑπὸ (under) παιδαγωγόν (a trainer) ἐσμεν (we are). 26 Πάντες (All) γὰρ (for) υἱοὶ (sons) Θεοῦ (of God) ἐστε (you are) διὰ (through) τῆς (-) πίστεως (faith) ἐν (in) Χριστῷ (Christ) Ἰησοῦ (Jesus). 27 ὅσοι (As many as) γὰρ (for) εἰς (into) Χριστὸν (Christ) ἐβαπτίσθητε (you were baptized), Χριστὸν (Christ) ἐνεδύσασθε (you have put on). 28 οὐκ (Neither) ἔνι (there is) Ἰουδαῖος (Jew) οὐδὲ (nor) Ἕλλην (Greek); οὐκ (neither) ἔνι (there is) δοῦλος (slave) οὐδὲ (nor) ἐλεύθερος (free); οὐκ (neither) ἔνι (there is) ἄρσεν (male) καὶ (and) θῆλυ (female); πάντες (all) γὰρ (for) ὑμεῖς (you) εἷς (one) ἐστε (are) ἐν (in) Χριστῷ (Christ) Ἰησοῦ (Jesus). 29 εἰ (If) δὲ (now) ὑμεῖς (you are) Χριστοῦ (Christ’s), ἄρα (then) τοῦ (-) Ἀβραὰμ (Abraham’s) σπέρμα (seed) ἐστέ (you are), κατ’ (according to) ἐπαγγελίαν (the promise) κληρονόμοι (heirs).