Acts 4

BIB(i) 1 Λαλούντων (Speaking) δὲ (now) αὐτῶν (of them) πρὸς (to) τὸν (the) λαὸν (people), ἐπέστησαν (came) αὐτοῖς (upon them) οἱ (the) ἱερεῖς (priests) καὶ (and) ὁ (the) στρατηγὸς (captain) τοῦ (of the) ἱεροῦ (temple) καὶ (and) οἱ (the) Σαδδουκαῖοι (Sadducees), 2 διαπονούμενοι (being distressed) διὰ (because of) τὸ (-) διδάσκειν (teaching) αὐτοὺς (their) τὸν (the) λαὸν (people) καὶ (and) καταγγέλλειν (proclaiming) ἐν (in) τῷ (-) Ἰησοῦ (Jesus) τὴν (the) ἀνάστασιν (resurrection) τὴν (-) ἐκ (out from) νεκρῶν (the dead); 3 καὶ (and) ἐπέβαλον (they laid) αὐτοῖς (on them) τὰς (the) χεῖρας (hands) καὶ (and) ἔθεντο (put them) εἰς (in) τήρησιν (custody) εἰς (until) τὴν (the) αὔριον (next day); ἦν (it was) γὰρ (for) ἑσπέρα (evening) ἤδη (already). 4 πολλοὶ (Many) δὲ (however) τῶν (of those) ἀκουσάντων (having heard) τὸν (the) λόγον (word) ἐπίστευσαν (believed), καὶ (and) ἐγενήθη (became) ‹ὁ› (the) ἀριθμὸς (number) τῶν (of the) ἀνδρῶν (men) ὡς (about) χιλιάδες (thousand) πέντε (five). 5 Ἐγένετο (It came to pass) δὲ (then) ἐπὶ (on) τὴν (the) αὔριον (next day) συναχθῆναι (were gathered together) αὐτῶν (their) τοὺς (-) ἄρχοντας (rulers) καὶ (and) τοὺς (-) πρεσβυτέρους (elders) καὶ (and) τοὺς (-) γραμματεῖς (scribes) ἐν (in) Ἰερουσαλήμ (Jerusalem), 6 καὶ (and) Ἅννας (Annas) ὁ (the) ἀρχιερεὺς (high priest), καὶ (and) Καϊάφας (Caiaphas), καὶ (and) Ἰωάννης (John), καὶ (and) Ἀλέξανδρος (Alexander), καὶ (and) ὅσοι (as many as) ἦσαν (were) ἐκ (of) γένους (descent) ἀρχιερατικοῦ (high-priestly). 7 καὶ (And) στήσαντες (having placed) αὐτοὺς (them) ἐν (in) τῷ (the) μέσῳ (midst), ἐπυνθάνοντο (they began to inquire), “Ἐν (In) ποίᾳ (what) δυνάμει (power) ἢ (or) ἐν (in) ποίῳ (what) ὀνόματι (name) ἐποιήσατε (did) τοῦτο (this) ὑμεῖς (you)?” 8 Τότε (Then) Πέτρος (Peter), πλησθεὶς (having been filled) Πνεύματος (with the Spirit) Ἁγίου (Holy), εἶπεν (said) πρὸς (to) αὐτούς (them), “Ἄρχοντες (Rulers) τοῦ (of the) λαοῦ (people) καὶ (and) πρεσβύτεροι (elders), 9 εἰ (if) ἡμεῖς (we) σήμερον (this day) ἀνακρινόμεθα (are being examined) ἐπὶ (as to) εὐεργεσίᾳ (a good work) ἀνθρώπου (to the man) ἀσθενοῦς (ailing), ἐν (by) τίνι (what means) οὗτος (he) σέσωσται (has been healed), 10 γνωστὸν (known) ἔστω (let it be) πᾶσιν (to all) ὑμῖν (you) καὶ (and) παντὶ (to all) τῷ (the) λαῷ (people) Ἰσραὴλ (of Israel) ὅτι (that) ἐν (in) τῷ (the) ὀνόματι (name) Ἰησοῦ (of Jesus) Χριστοῦ (Christ) τοῦ (of) Ναζωραίου (Nazareth), ὃν (whom) ὑμεῖς (you) ἐσταυρώσατε (crucified), ὃν (whom) ὁ (-) Θεὸς (God) ἤγειρεν (raised) ἐκ (out from) νεκρῶν (the dead), ἐν (in) τούτῳ (Him) οὗτος (this man) παρέστηκεν (stands) ἐνώπιον (before) ὑμῶν (you) ὑγιής (sound). 11 οὗτός (This) ἐστιν (is) ‘Ὁ (the) λίθος (stone) ὁ (-) ἐξουθενηθεὶς (having been rejected) ὑφ’ (by) ὑμῶν (you), τῶν (the) οἰκοδόμων (builders), ὁ (which) γενόμενος (has become) εἰς (into) κεφαλὴν (head) γωνίας (of the corner).’ 12 Καὶ (And) οὐκ (not) ἔστιν (there is) ἐν (in) ἄλλῳ (other) οὐδενὶ (no one) ἡ (the) σωτηρία (salvation), οὐδὲ (not) γὰρ (for) ὄνομά (name) ἐστιν (is there) ἕτερον (another) ὑπὸ (under) τὸν (-) οὐρανὸν (heaven) τὸ (-) δεδομένον (having been given) ἐν (among) ἀνθρώποις (men) ἐν (by) ᾧ (which) δεῖ (it behooves) σωθῆναι (to be saved) ἡμᾶς (us).” 13 Θεωροῦντες (Seeing) δὲ (now) τὴν (the) τοῦ (-) Πέτρου (of Peter) παρρησίαν (boldness), καὶ (and) Ἰωάννου (of John), καὶ (and) καταλαβόμενοι (having understood) ὅτι (that) ἄνθρωποι (men) ἀγράμματοί (unschooled) εἰσιν (they are), καὶ (and) ἰδιῶται (ordinary), ἐθαύμαζον (they were astonished). ἐπεγίνωσκόν (They recognized) τε (then) αὐτοὺς (them), ὅτι (that) σὺν (with) τῷ (-) Ἰησοῦ (Jesus) ἦσαν (they had been). 14 τόν (-) τε (And) ἄνθρωπον (the man) βλέποντες (beholding) σὺν (with) αὐτοῖς (them) ἑστῶτα (standing) τὸν (-) τεθεραπευμένον (having been healed), οὐδὲν (nothing) εἶχον (they had) ἀντειπεῖν (to contradict). 15 κελεύσαντες (Having commanded) δὲ (however) αὐτοὺς (them) ἔξω (outside) τοῦ (the) συνεδρίου (Council) ἀπελθεῖν (to go), συνέβαλλον (they began to confer) πρὸς (with) ἀλλήλους (one another), 16 λέγοντες (saying), “Τί (What) ποιήσωμεν (shall we do) τοῖς (to the) ἀνθρώποις (men) τούτοις (these)? ὅτι (That) μὲν (truly) γὰρ (for) γνωστὸν (a noteworthy) σημεῖον (sign) γέγονεν (has come to pass) δι’ (through) αὐτῶν (them), πᾶσιν (to all) τοῖς (those) κατοικοῦσιν (inhabiting) Ἰερουσαλὴμ (Jerusalem) φανερόν (is evident), καὶ (and) οὐ (not) δυνάμεθα (we are able) ἀρνεῖσθαι (to deny it). 17 ἀλλ’ (But) ἵνα (that) μὴ (not) ἐπὶ (on) πλεῖον (further) διανεμηθῇ (it might spread) εἰς (among) τὸν (the) λαόν (people), ἀπειλησώμεθα (let us warn) αὐτοῖς (them) μηκέτι (no longer) λαλεῖν (to speak) ἐπὶ (in) τῷ (the) ὀνόματι (name) τούτῳ (this) μηδενὶ (to no) ἀνθρώπων (man).” 18 Καὶ (And) καλέσαντες (having called) αὐτοὺς (them), παρήγγειλαν (they commanded them) ‹τὸ› (-) καθόλου (at all) μὴ (not) φθέγγεσθαι (to speak) μηδὲ (nor) διδάσκειν (to teach) ἐπὶ (in) τῷ (the) ὀνόματι (name) τοῦ (-) Ἰησοῦ (of Jesus). 19 Ὁ (-) δὲ (But) Πέτρος (Peter) καὶ (and) Ἰωάννης (John) ἀποκριθέντες (answering), εἶπον (said) πρὸς (to) αὐτούς (them), “Εἰ (Whether) δίκαιόν (right) ἐστιν (it is) ἐνώπιον (before) τοῦ (-) Θεοῦ (God) ὑμῶν (to you) ἀκούειν (to listen), μᾶλλον (rather) ἢ (than) τοῦ (-) Θεοῦ (God), κρίνατε (you must judge); 20 οὐ (not) δυνάμεθα (are able) γὰρ (for) ἡμεῖς (we), ἃ (what) εἴδαμεν (we have seen) καὶ (and) ἠκούσαμεν (heard), μὴ (not) λαλεῖν (to speak).” 21 Οἱ (-) δὲ (And) προσαπειλησάμενοι (having further threatened them), ἀπέλυσαν (they let go) αὐτούς (them), μηδὲν (nothing) εὑρίσκοντες (finding) τὸ (the) πῶς (how) κολάσωνται (they might punish) αὐτούς (them), διὰ (on account of) τὸν (the) λαόν (people), ὅτι (because) πάντες (all) ἐδόξαζον (were glorifying) τὸν (-) Θεὸν (God) ἐπὶ (for) τῷ (that) γεγονότι (having happened); 22 ἐτῶν (years old) γὰρ (for) ἦν (was) πλειόνων (more than) τεσσεράκοντα (forty), ὁ (the) ἄνθρωπος (man) ἐφ’ (on) ὃν (whom) γεγόνει (had taken place) τὸ (the) σημεῖον (sign) τοῦτο (this) τῆς (of) ἰάσεως (healing). 23 Ἀπολυθέντες (Having been let go) δὲ (now), ἦλθον (they came) πρὸς (to) τοὺς (the) ἰδίους (own) καὶ (and) ἀπήγγειλαν (reported) ὅσα (how much) πρὸς (to) αὐτοὺς (them) οἱ (the) ἀρχιερεῖς (chief priests) καὶ (and) οἱ (the) πρεσβύτεροι (elders) εἶπαν (had said). 24 οἱ (-) δὲ (And) ἀκούσαντες (having heard), ὁμοθυμαδὸν (with one accord) ἦραν (they lifted up) φωνὴν (their voice) πρὸς (to) τὸν (-) Θεὸν (God) καὶ (and) εἶπαν (said), “Δέσποτα (Sovereign Lord), σὺ (You) ὁ (-) ποιήσας (made) τὸν (the) οὐρανὸν (heaven), καὶ (and) τὴν (the) γῆν (earth), καὶ (and) τὴν (the) θάλασσαν (sea), καὶ (and) πάντα (all) τὰ (that is) ἐν (in) αὐτοῖς (them), 25 ὁ (-) τοῦ (of the) πατρὸς (father) ἡμῶν (of us) διὰ (by) Πνεύματος (the Spirit) Ἁγίου (Holy) στόματος (through the mouth) Δαυὶδ (David) παιδός (servant) σου (of You) εἰπών (having spoken) Ἵνα‿ (-): ‘Τί (Why) ἐφρύαξαν (did rage) ἔθνη (the Gentiles), καὶ (and) λαοὶ (peoples) ἐμελέτησαν (did devise) κενά (vain things)? 26 παρέστησαν (Took their stand) οἱ (the) βασιλεῖς (kings) τῆς (of the) γῆς (earth), καὶ (and) οἱ (the) ἄρχοντες (rulers) συνήχθησαν (were gathered) ἐπὶ (together) τὸ (-) αὐτὸ (themselves) κατὰ (against) τοῦ (the) Κυρίου (Lord) καὶ (and) κατὰ (against) τοῦ (the) Χριστοῦ (Christ) αὐτοῦ (of Him).’ 27 Συνήχθησαν (Were gathered together) γὰρ (for) ἐπ’ (in) ἀληθείας (truth), ἐν (in) τῇ (the) πόλει (city) ταύτῃ (this), ἐπὶ (against) τὸν (the) ἅγιον (holy) Παῖδά (servant) σου (of You) Ἰησοῦν (Jesus) ὃν (whom) ἔχρισας (You anointed), Ἡρῴδης (Herod) τε (both) καὶ (and) Πόντιος (Pontius) Πιλᾶτος (Pilate), σὺν (with) ἔθνεσιν (the Gentiles) καὶ (and) λαοῖς (peoples) Ἰσραήλ (of Israel), 28 ποιῆσαι (to do) ὅσα (whatever) ἡ (the) χείρ (hand) σου (of You) καὶ (and) ἡ (the) βουλὴ (purpose) [σου] (of You) προώρισεν (had determined beforehand) γενέσθαι (to happen). 29 καὶ (And) τὰ (-) νῦν (now), Κύριε (Lord), ἔπιδε (look) ἐπὶ (upon) τὰς (the) ἀπειλὰς (threats) αὐτῶν (of them), καὶ (and) δὸς (grant) τοῖς (to the) δούλοις (servants) σου (of You) μετὰ (with) παρρησίας (boldness) πάσης (all) λαλεῖν (to speak) τὸν (the) λόγον (word) σου (of You), 30 ἐν (in) τῷ (that) τὴν (the) χεῖρά (hand) ‹σου› (of You) ἐκτείνειν (stretch out) σε (You) εἰς (for) ἴασιν (healing), καὶ (and) σημεῖα (signs) καὶ (and) τέρατα (wonders) γίνεσθαι (to take place), διὰ (through) τοῦ (the) ὀνόματος (name) τοῦ (of the) ἁγίου (holy) Παιδός (servant) σου (of You), Ἰησοῦ (Jesus).” 31 Καὶ (And) δεηθέντων (having prayed) αὐτῶν (they), ἐσαλεύθη (was shaken) ὁ (the) τόπος (place) ἐν (in) ᾧ (which) ἦσαν (they were) συνηγμένοι (assembled), καὶ (and) ἐπλήσθησαν (they were filled with) ἅπαντες (all) τοῦ (the) Ἁγίου (Holy) Πνεύματος (Spirit) καὶ (and) ἐλάλουν (were speaking) τὸν (the) λόγον (word) τοῦ (-) Θεοῦ (of God) μετὰ (with) παρρησίας (boldness). 32 Τοῦ (-) δὲ (And) πλήθους (the multitude) τῶν (-) πιστευσάντων (having believed) ἦν (were in) καρδία (heart) καὶ (and) ψυχὴ (soul) μία (one), καὶ (and) οὐδὲ (not) εἷς (one) τι (anything) τῶν (of that which) ὑπαρχόντων (possessed) αὐτῷ (he), ἔλεγεν (claimed) ἴδιον (his own) εἶναι (to be), ἀλλ’ (but) ἦν (were) αὐτοῖς (to them) πάντα (all things) κοινά (in common). 33 καὶ (And) δυνάμει (with power) μεγάλῃ (great), ἀπεδίδουν (were giving) τὸ (-) μαρτύριον (testimony) οἱ (the) ἀπόστολοι (apostles) «τοῦ (of the) Κυρίου (Lord) Ἰησοῦ» (Jesus) «τῆς (of the) ἀναστάσεως» (resurrection); χάρις (grace) τε (then) μεγάλη (abundant) ἦν (was) ἐπὶ (upon) πάντας (all) αὐτούς (them). 34 Οὐδὲ (Not even) γὰρ (for) ἐνδεής (in need) τις (anyone) ἦν (there was) ἐν (among) αὐτοῖς (them); ὅσοι (as many as) γὰρ (for) κτήτορες (owners) χωρίων (of lands) ἢ (or) οἰκιῶν (houses) ὑπῆρχον (were) πωλοῦντες (selling them), ἔφερον (were bringing) τὰς (the) τιμὰς (proceeds) τῶν (of what) πιπρασκομένων (is sold), 35 καὶ (and) ἐτίθουν (were laying them) παρὰ (at) τοὺς (the) πόδας (feet) τῶν (of the) ἀποστόλων (apostles); διεδίδετο (distribution was made) δὲ (then) ἑκάστῳ (to each) καθότι (just as) ἄν (-) τις (anyone) χρείαν (need) εἶχεν (had). 36 Ἰωσὴφ (Joseph) δὲ (now) ὁ (-) ἐπικληθεὶς (having been called) Βαρνάβας (Barnabas) ἀπὸ (by) τῶν (the) ἀποστόλων (apostles) ὅ (which) ἐστιν (is) μεθερμηνευόμενον (translated) Υἱὸς (Son) παρακλήσεως (of encouragement) Λευίτης (a Levite), Κύπριος (a Cypriot) τῷ (at the) γένει (birth), 37 ὑπάρχοντος (owns) αὐτῷ (by him) ἀγροῦ (a field), πωλήσας (having sold it), ἤνεγκεν (brought) τὸ (the) χρῆμα (money) καὶ (and) ἔθηκεν (laid it) πρὸς (at) τοὺς (the) πόδας (feet) τῶν (of the) ἀποστόλων (apostles).