1 Timothy 5:8

BIB(i) 8 εἰ (If) δέ (now) τις (anyone) τῶν (the) ἰδίων (own), καὶ (and) μάλιστα (especially his) οἰκείων (household), οὐ (not) προνοεῖ (does provide for), τὴν (the) πίστιν (faith) ἤρνηται (he has denied), καὶ (and) ἔστιν (he is) ἀπίστου (than an unbeliever) χείρων (worse).