1 Peter 4:4

BIB(i) 4 Ἐν (With respect to) ᾧ (this) ξενίζονται (they think it strange), μὴ (not) συντρεχόντων (running with them) ὑμῶν (of you) εἰς (into) τὴν (the) αὐτὴν (same) τῆς (-) ἀσωτίας (of debauchery) ἀνάχυσιν (overflow), βλασφημοῦντες (speaking evil of you),