1 Corinthians 14

BIB(i) 1 Διώκετε (Earnestly pursue) τὴν (-) ἀγάπην (love); ζηλοῦτε (earnestly desire) δὲ (now) τὰ (-) πνευματικά (spiritual gifts), μᾶλλον (especially) δὲ (now) ἵνα (that) προφητεύητε (you might prophesy). 2 ὁ (The one) γὰρ (for) λαλῶν (speaking) γλώσσῃ (in a tongue), οὐκ (not) ἀνθρώποις (to men) λαλεῖ (speaks), ἀλλὰ (but) Θεῷ (to God); οὐδεὶς (no one) γὰρ (for) ἀκούει (hears); πνεύματι (in the Spirit) δὲ (however), λαλεῖ (he utters) μυστήρια (mysteries). 3 ὁ (The one) δὲ (however) προφητεύων (prophesying), ἀνθρώποις (to men) λαλεῖ (speaks for) οἰκοδομὴν (edification), καὶ (and) παράκλησιν (encouragement), καὶ (and) παραμυθίαν (consolation). 4 ὁ (The one) λαλῶν (speaking) γλώσσῃ (in a tongue), ἑαυτὸν (himself) οἰκοδομεῖ (edifies); ὁ (the one) δὲ (however) προφητεύων (prophesying), ἐκκλησίαν (the church) οἰκοδομεῖ (edifies). 5 Θέλω (I desire) δὲ (now) πάντας (all) ὑμᾶς (you) λαλεῖν (to speak) γλώσσαις (in tongues), μᾶλλον (rather) δὲ (however) ἵνα (that) προφητεύητε (you should prophesy); μείζων (greater is) δὲ (now) ὁ (the one) προφητεύων (prophesying) ἢ (than) ὁ (the one) λαλῶν (speaking) γλώσσαις (in tongues), ἐκτὸς (except) εἰ (if) μὴ (not) διερμηνεύῃ (he should interpret), ἵνα (so that) ἡ (the) ἐκκλησία (church) οἰκοδομὴν (edification) λάβῃ (might receive). 6 Νῦν (Now) δέ (however) ἀδελφοί (brothers), ἐὰν (if) ἔλθω (I should come) πρὸς (to) ὑμᾶς (you) γλώσσαις (in tongues) λαλῶν (speaking), τί (what) ὑμᾶς (you) ὠφελήσω (will I profit), ἐὰν (if) μὴ (not) ὑμῖν (to you) λαλήσω (I should speak) ἢ (either) ἐν (in) ἀποκαλύψει (revelation), ἢ (or) ἐν (in) γνώσει (knowledge), ἢ (or) ἐν (in) προφητείᾳ (prophecy), ἢ (or) ‹ἐν› (in) διδαχῇ (teaching)? 7 ὅμως (Even) τὰ (-) ἄψυχα (lifeless things) φωνὴν (a sound) διδόντα (giving), εἴτε (whether) αὐλὸς (flute) εἴτε (or) κιθάρα (harp), ἐὰν (if) διαστολὴν (distinction) τοῖς (to the) φθόγγοις (sounds) μὴ (not) δῷ (they give), πῶς (how) γνωσθήσεται (will it be known) τὸ (what is) αὐλούμενον (being piped) ἢ (or) τὸ (-) κιθαριζόμενον (being harped)? 8 Καὶ (Also) γὰρ (for) ἐὰν (if) ἄδηλον (indistinct) σάλπιγξ (the trumpet) φωνὴν (sound) δῷ (gives), τίς (who) παρασκευάσεται (will prepare himself) εἰς (for) πόλεμον (battle)? 9 οὕτως (So) καὶ (also) ὑμεῖς (you), διὰ (with) τῆς (the) γλώσσης (tongue) ἐὰν (if) μὴ (not) εὔσημον (intelligible) λόγον (speech) δῶτε (you give), πῶς (how) γνωσθήσεται (will it be known) τὸ (what is) λαλούμενον (being spoken)? ἔσεσθε (You will be) γὰρ (for) εἰς (into) ἀέρα (the air) λαλοῦντες (speaking). 10 Τοσαῦτα (So many) εἰ (if) τύχοι (it may be) γένη (kinds) φωνῶν (of languages) εἰσιν (there are) ἐν (in) κόσμῳ (the world), καὶ (and) οὐδὲν (none) ἄφωνον (without meaning). 11 ἐὰν (If) οὖν (therefore) μὴ (not) εἰδῶ (I know) τὴν (the) δύναμιν (power) τῆς (of the) φωνῆς (sound), ἔσομαι (I will be) τῷ (to the one) λαλοῦντι (speaking) βάρβαρος (a foreigner), καὶ (and) ὁ (the one) λαλῶν (speaking) ἐν (to) ἐμοὶ (me) βάρβαρος (a foreigner). 12 Οὕτως (So) καὶ (also) ὑμεῖς (you), ἐπεὶ (since) ζηλωταί (zealous) ἐστε (you are) πνευμάτων (of spiritual gifts), πρὸς (for) τὴν (the) οἰκοδομὴν (edification) τῆς (of the) ἐκκλησίας (church), ζητεῖτε (search) ἵνα (that) περισσεύητε (you should cause it to abound). 13 Διὸ (Therefore) ὁ (the one) λαλῶν (speaking) γλώσσῃ (in a tongue), προσευχέσθω (let him pray) ἵνα (that) διερμηνεύῃ (he might interpret). 14 ἐὰν (If) γὰρ (for) προσεύχωμαι (I pray) γλώσσῃ (in a tongue), τὸ (the) πνεῦμά (spirit) μου (of me) προσεύχεται (prays), ὁ (-) δὲ (but) νοῦς (the mind) μου (of me) ἄκαρπός (unfruitful) ἐστιν (is). 15 Τί (What) οὖν (then) ἐστιν (is it)? προσεύξομαι (I will pray) τῷ (with the) πνεύματι (spirit), προσεύξομαι (I will pray) δὲ (however) καὶ (also) τῷ (with the) νοΐ (mind). ψαλῶ (I will sing praise) τῷ (with the) πνεύματι (spirit), ψαλῶ (I will sing praise) δὲ (however) καὶ (also) τῷ (with the) νοΐ (mind). 16 ἐπεὶ (Otherwise) ἐὰν (if) εὐλογῇς (you bless) [ἐν] (with the) πνεύματι (spirit), ὁ (the one) ἀναπληρῶν (filling) τὸν (the) τόπον (place) τοῦ (of the) ἰδιώτου (uninstructed), πῶς (how) ἐρεῖ (will he say) τὸ (the) “Ἀμήν (Amen)” ἐπὶ (at) τῇ (-) σῇ (your) εὐχαριστίᾳ (thanksgiving), ἐπειδὴ (since) τί (what) λέγεις (you say) οὐκ (not) οἶδεν (he knows)? 17 σὺ (You) μὲν (truly) γὰρ (for) καλῶς (well) εὐχαριστεῖς (are giving thanks), ἀλλ’ (but) ὁ (the) ἕτερος (other) οὐκ (not) οἰκοδομεῖται (is edified). 18 Εὐχαριστῶ (I thank) τῷ (-) Θεῷ (God) πάντων (than all) ὑμῶν (of you) μᾶλλον (more), γλώσσαις (in tongues) λαλῶ (speaking); 19 ἀλλὰ (but) ἐν (in) ἐκκλησίᾳ (the church), θέλω (I desire) πέντε (five) λόγους (words) τῷ (with) νοΐ (the mind) μου (of me) λαλῆσαι (to speak) ἵνα (that) καὶ (also) ἄλλους (others) κατηχήσω (I might instruct), ἢ (rather than) μυρίους (ten thousand) λόγους (words) ἐν (in) γλώσσῃ (a tongue). 20 Ἀδελφοί (Brothers), μὴ (not) παιδία (children) γίνεσθε (be) ταῖς (in the) φρεσίν (minds). ἀλλὰ (Yet) τῇ (in the) κακίᾳ (evil), νηπιάζετε (be little children); ταῖς (in the) δὲ (however) φρεσὶν (thinking), τέλειοι (full grown) γίνεσθε (be). 21 ἐν (In) τῷ (the) νόμῳ (law) γέγραπται (it has been written) ὅτι (-): “Ἐν (By) ἑτερογλώσσοις (other tongues), καὶ (and) ἐν (by) χείλεσιν (lips) ἑτέρων (other), λαλήσω (I will speak) τῷ (to the) λαῷ (people) τούτῳ (this), καὶ (and) οὐδ’ (not even) οὕτως (thus) εἰσακούσονταί (will they hear) μου (Me), λέγει (says) Κύριος (the Lord).” 22 Ὥστε (So then) αἱ (-) γλῶσσαι (tongues) εἰς (for) σημεῖόν (a sign) εἰσιν (are), οὐ (not) τοῖς (to those) πιστεύουσιν (believing), ἀλλὰ (but) τοῖς (to the) ἀπίστοις (unbelieving); ἡ (-) δὲ (but) προφητεία (prophecy) οὐ (is not) τοῖς (to the) ἀπίστοις (unbelieving), ἀλλὰ (but) τοῖς (to the) πιστεύουσιν (believing). 23 Ἐὰν (If) οὖν (therefore) συνέλθῃ (gathers) ἡ (the) ἐκκλησία (church) ὅλη (whole) ἐπὶ (together) τὸ (the) αὐτὸ (place), καὶ (and) πάντες (all) λαλῶσιν (should speak) γλώσσαις (in tongues), εἰσέλθωσιν (come in) δὲ (however) ἰδιῶται (uninstructed ones) ἢ (or) ἄπιστοι (unbelievers), οὐκ (not) ἐροῦσιν (will they say) ὅτι (that) μαίνεσθε (you are mad)? 24 ἐὰν (If) δὲ (however) πάντες (all) προφητεύωσιν (prophesy), εἰσέλθῃ (should come in) δέ (then) τις (some) ἄπιστος (unbeliever) ἢ (or) ἰδιώτης (uninstructed), ἐλέγχεται (he is convicted) ὑπὸ (by) πάντων (all), ἀνακρίνεται (he is examined) ὑπὸ (by) πάντων (all), 25 τὰ (the) κρυπτὰ (secrets) τῆς (of the) καρδίας (heart) αὐτοῦ (of him) φανερὰ (manifest) γίνεται (become). καὶ (And) οὕτως (thus) πεσὼν (having fallen) ἐπὶ (upon) πρόσωπον (his face), προσκυνήσει (he will worship) τῷ (-) Θεῷ (God), ἀπαγγέλλων (declaring) ὅτι (that) Ὄντως (certainly) ὁ (-) Θεὸς (God) ἐν (among) ὑμῖν (you) ἐστιν (is). 26 Τί (What) οὖν (then) ἐστιν (is it), ἀδελφοί (brothers)? ὅταν (When) συνέρχησθε (you may come together), ἕκαστος (each) ψαλμὸν (a psalm) ἔχει (has), διδαχὴν (a teaching) ἔχει (has), ἀποκάλυψιν (a revelation) ἔχει (has), γλῶσσαν (a tongue) ἔχει (has), ἑρμηνείαν (an interpretation) ἔχει (has). πάντα (All things) πρὸς (for) οἰκοδομὴν (edification) γινέσθω (let be done). 27 Εἴτε (If) γλώσσῃ (with a tongue) τις (anyone) λαλεῖ (speaks), κατὰ (let it be by) δύο (two) ἢ (or) τὸ (the) πλεῖστον (most) τρεῖς (three), καὶ (and) ἀνὰ (in) μέρος (turn); καὶ (and) εἷς (one) διερμηνευέτω (let interpret). 28 ἐὰν (If) δὲ (however) μὴ (not) ᾖ (there is) διερμηνευτής (an interpreter), σιγάτω (let him be silent) ἐν (in) ἐκκλησίᾳ (the church); ἑαυτῷ (to himself) δὲ (then) λαλείτω (let him speak), καὶ (and) τῷ (-) Θεῷ (to God). 29 Προφῆται (Prophets) δὲ (then), δύο (two) ἢ (or) τρεῖς (three) λαλείτωσαν (let speak), καὶ (and) οἱ (the) ἄλλοι (others) διακρινέτωσαν (let discern). 30 ἐὰν (If) δὲ (however) ἄλλῳ (to another) ἀποκαλυφθῇ (a revelation should be made) καθημένῳ (sitting by), ὁ (the) πρῶτος (first) σιγάτω (let be silent). 31 δύνασθε (You are able) γὰρ (for) καθ’ (one by) ἕνα (one) πάντες (all) προφητεύειν (to prophesy), ἵνα (so that) πάντες (all) μανθάνωσιν (may learn) καὶ (and) πάντες (all) παρακαλῶνται (may be exhorted). 32 καὶ (And) πνεύματα (spirits) προφητῶν (of prophets), προφήταις (to prophets) ὑποτάσσεται (are subject). 33 οὐ (Not) γάρ (for) ἐστιν (He is) ἀκαταστασίας (of disorder) ὁ (the) Θεὸς (God), ἀλλὰ (but) εἰρήνης (of peace). Ὡς (As) ἐν (in) πάσαις (all) ταῖς (the) ἐκκλησίαις (churches) τῶν (of the) ἁγίων (saints), 34 αἱ (the) γυναῖκες (women) ἐν (in) ταῖς (the) ἐκκλησίαις (churches) σιγάτωσαν (let them be silent). οὐ (Not) γὰρ (for) ἐπιτρέπεται (it is allowed) αὐταῖς (to them) λαλεῖν (to speak), ἀλλὰ (but) ὑποτασσέσθωσαν (to be in submission), καθὼς (as) καὶ (also) ὁ (the) νόμος (law) λέγει (says). 35 εἰ (If) δέ (however) τι (anything) μαθεῖν (to learn) θέλουσιν (they desire), ἐν (at) οἴκῳ (home) τοὺς (the) ἰδίους (own) ἄνδρας (husbands) ἐπερωτάτωσαν (let them ask); αἰσχρὸν (shameful) γάρ (for) ἐστιν (it is) γυναικὶ (for a woman) λαλεῖν (to speak) ἐν (in) ἐκκλησίᾳ (the church). 36 Ἢ (Or) ἀφ’ (from) ὑμῶν (you) ὁ (the) λόγος (word) τοῦ (-) Θεοῦ (of God) ἐξῆλθεν (has gone out)? ἢ (Or) εἰς (to) ὑμᾶς (you) μόνους (only) κατήντησεν (has it come)? 37 Εἴ (If) τις (anyone) δοκεῖ (considers) προφήτης (a prophet) εἶναι (himself to be), ἢ (or) πνευματικός (spiritual), ἐπιγινωσκέτω (let him recognize) ἃ (the things) γράφω (I write) ὑμῖν (to you) ὅτι (that) Κυρίου (of the Lord) ἐστὶν (are) ἐντολή (the commands). 38 εἰ (If) δέ (however) τις (anyone) ἀγνοεῖ (is ignorant), ἀγνοεῖται (let him be ignored). 39 Ὥστε (So), ἀδελφοί (brothers) μου (of me), ζηλοῦτε (earnestly desire) τὸ (-) προφητεύειν (to prophesy), καὶ (and) τὸ (-) λαλεῖν (to speak) μὴ (not) κωλύετε (do forbid) γλώσσαις (in tongues). 40 πάντα (All things) δὲ (however) εὐσχημόνως (properly) καὶ (and) κατὰ (with) τάξιν (order) γινέσθω (let be done).