1 Chronicles 1:24

BBE(i) 24 Shem, Arpachshad, Shelah,