Song of Songs 2:2

Albanian(i) 2 Si një zambak midis gjembave, ashtu është mikesha ime midis vajzave.