Joshua 4:15

ASV(i) 15 And Jehovah spake unto Joshua, saying,