1 John 3

ACVI(i)
   1 G1492 V-2AAM-2P ιδετε BEHOLD G4217 A-ASF ποταπην WHAT KIND OF G26 N-ASF αγαπην LOVE G3588 T-NSM ο THO G3962 N-NSM πατηρ FATHER G1325 V-RAI-3S δεδωκεν HAS GIVEN G2254 P-1DP ημιν TO US G2443 CONJ ινα THAT G2564 V-APS-1P κληθωμεν WE MAY BE CALLED G5043 N-APN τεκνα CHILDREN G2316 N-GSM θεου OF GOD G1223 PREP δια BECAUSE OF G5124 D-ASN τουτο THIS G3588 T-NSM ο THO G2889 N-NSM κοσμος WORLD G1097 V-PAI-3S γινωσκει KNOWS G5209 P-2AP υμας YOU G3756 PRT-N ου NOT G3754 CONJ οτι BECAUSE G1097 V-2AAI-3S εγνω IT KNEW G846 P-ASM αυτον HIM G3756 PRT-N ουκ NOT
   2 G27 A-VPM αγαπητοι BELOVED G3568 ADV νυν NOW G2070 V-PXI-1P εσμεν WE ARE G5043 N-NPN τεκνα CHILDREN G2316 N-GSM θεου OF GOD G2532 CONJ και AND G3768 ADV ουπω NOT YET G5319 V-API-3S εφανερωθη IT IS MADE KNOWN G5101 I-NSN τι WHAT? G2071 V-FXI-1P εσομεθα WE WILL BE G1161 CONJ δε BUT G1492 V-RAI-1P οιδαμεν WE KNOW G3754 CONJ οτι THAT G1437 COND εαν WHENEVER G5319 V-APS-3S φανερωθη HE IS MADE KNOWN G2071 V-FXI-1P εσομεθα WE WILL BE G3664 A-NPM ομοιοι LIKE G846 P-DSM αυτω HIM G3754 CONJ οτι BECAUSE G3700 V-FDI-1P οψομεθα WE WILL SEE G846 P-ASM αυτον HIM G2531 ADV καθως AS G2076 V-PXI-3S εστιν HE IS
   3 G2532 CONJ και AND G3588 T-NSM ο THO G3956 A-NSM πας EVERY G2192 V-PAP-NSM εχων WHO HAS G3778 D-ASF ταυτην THIS G3588 T-ASF την THA G1680 N-ASF ελπιδα HOPE G1909 PREP επ IN G846 P-DSM αυτω HIM G48 V-PAI-3S αγνιζει PURIFIES G1438 F-3ASM εαυτον HIMSELF G2531 ADV καθως JUST AS G1565 D-NSM εκεινος THAT G2076 V-PXI-3S εστιν IS G53 A-NSM αγνος PURE
   4 G3588 T-NSM ο THO G3956 A-NSM πας EVERY G4160 V-PAP-NSM ποιων DOING G3588 T-ASF την THA G266 N-ASF αμαρτιαν SIN G2532 CONJ και ALSO G4160 V-PAI-3S ποιει DOES G3588 T-ASF την THA G458 N-ASF ανομιαν LAWLESSNESS G2532 CONJ και AND G3588 T-NSF η THA G266 N-NSF αμαρτια SIN G2076 V-PXI-3S εστιν IS G3588 T-NSF η THA G458 N-NSF ανομια LAWLESSNESS
   5 G2532 CONJ και AND G1492 V-RAI-2P οιδατε YE KNOW G3754 CONJ οτι THAT G1565 D-NSM εκεινος THAT G5319 V-API-3S εφανερωθη WAS MADE KNOWN G2443 CONJ ινα SO THAT G142 V-AAS-3S αρη HE MIGHT TAKE UP G3588 T-APF τας THAS G266 N-APF αμαρτιας SINS G2257 P-1GP ημων OF US G2532 CONJ και AND G1722 PREP εν IN G846 P-DSM αυτω HIM G2076 V-PXI-3S εστιν IS G3756 PRT-N ουκ NO G266 N-NSF αμαρτια SIN
   6 G3588 T-NSM ο THO G3956 A-NSM πας EVERY G3306 V-PAP-NSM μενων ABIDING G1722 PREP εν IN G846 P-DSM αυτω HIM G264 V-PAI-3S αμαρτανει SINS G3756 PRT-N ουχ NOT G3588 T-NSM ο THO G3956 A-NSM πας EVERY G264 V-PAP-NSM αμαρτανων WHO IS SINNING G3708 V-RAI-3S-ATT εωρακεν HAS SEEN G846 P-ASM αυτον HIM G3756 PRT-N ουχ NOT G3761 ADV ουδε NOR G1097 V-RAI-3S εγνωκεν HAS KNOWN G846 P-ASM αυτον HIM
   7 G5040 N-VPN τεκνια LITTLE CHILDREN G3367 A-NSM μηδεις NONE G4105 V-PAM-3S πλανατω LET HIM LEAD ASTRAY G5209 P-2AP υμας YOU G3588 T-NSM ο THO G4160 V-PAP-NSM ποιων WHO IS DOING G3588 T-ASF την THA G1343 N-ASF δικαιοσυνην RIGHTEOUSNESS G2076 V-PXI-3S εστιν IS G1342 A-NSM δικαιος RIGHTEOUS G2531 ADV καθως JUST AS G1565 D-NSM εκεινος THAT G2076 V-PXI-3S εστιν IS G1342 A-NSM δικαιος RIGHTEOUS
   8 G3588 T-NSM ο THO G4160 V-PAP-NSM ποιων WHO IS DOING G3588 T-ASF την THA G266 N-ASF αμαρτιαν SIN G2076 V-PXI-3S εστιν IS G1537 PREP εκ OF G3588 T-GSM του THO G1228 A-GSM διαβολου SLANDEROUS G3754 CONJ οτι BECAUSE G3588 T-NSM ο THO G1228 A-NSM διαβολος SLANDEROUS G264 V-PAI-3S αμαρτανει SINNED G575 PREP απ FROM G746 N-GSF αρχης BEGINNING G3588 T-NSM ο THO G5207 N-NSM υιος SON G3588 T-GSM του OF THO G2316 N-GSM θεου GOD G5319 V-API-3S εφανερωθη WAS MADE KNOWN G1519 PREP εις FOR G5124 D-ASN τουτο THIS G2443 CONJ ινα SO THAT G3089 V-AAS-3S λυση HE MIGHT DESTROY G3588 T-APN τα THES G2041 N-APN εργα WORKS G3588 T-GSM του OF THO G1228 A-GSM διαβολου SLANDEROUS
   9 G3588 T-NSM ο THO G3956 A-NSM πας EVERY G1080 V-RPP-NSM γεγεννημενος WHO HAS BEEN BEGOTTEN G1537 PREP εκ OF G3588 T-GSM του THO G2316 N-GSM θεου GOD G3756 PRT-N ου NOT G4160 V-PAI-3S ποιει IS DOING G266 N-ASF αμαρτιαν SIN G3754 CONJ οτι BECAUSE G4690 N-NSN σπερμα SEED G846 P-GSM αυτου OF HIM G3306 V-PAI-3S μενει ABIDES G1722 PREP εν IN G846 P-DSM αυτω HIM G2532 CONJ και AND G3756 PRT-N ου NOT G1410 V-PNI-3S δυναται IS HE ABLE G264 V-PAN αμαρτανειν TO SIN G3754 CONJ οτι BECAUSE G1080 V-RPI-3S γεγεννηται HE HAS BEEN BEGOTTEN G1537 PREP εκ OF G3588 T-GSM του THO G2316 N-GSM θεου GOD
   10 G1722 PREP εν BY G5129 D-DSN τουτω THIS G3588 T-NPN τα THES G5043 N-NPN τεκνα CHILDREN G3588 T-GSM του OF THO G2316 N-GSM θεου GOD G2076 V-PXI-3S εστιν IS G5318 A-NPN φανερα VISIBLE G2532 CONJ και AND G3588 T-NPN τα THES G5043 N-NPN τεκνα CHILDREN G3588 T-GSM του OF THO G1228 A-GSM διαβολου SLANDEROUS G3588 T-NSM ο THO G3956 A-NSM πας EVERY G3361 PRT-N μη NOT G4160 V-PAP-NSM ποιων DOING G1343 N-ASF δικαιοσυνην RIGHTEOUSNESS G2076 V-PXI-3S εστιν IS G3756 PRT-N ουκ NOT G1537 PREP εκ OF G3588 T-GSM του THO G2316 N-GSM θεου GOD G2532 CONJ και AND G3588 T-NSM ο THO G3361 PRT-N μη NOT G25 V-PAP-NSM αγαπων LOVING G3588 T-ASM τον THO G80 N-ASM αδελφον BROTHER G846 P-GSM αυτου OF HIM
   11 G3754 CONJ οτι BECAUSE G3778 D-NSF αυτη THIS G2076 V-PXI-3S εστιν IS G3588 T-NSF η THA G31 N-NSF αγγελια MESSAGE G3739 R-ASF ην THAT G191 V-AAI-2P ηκουσατε YE HEARD G575 PREP απ FROM G746 N-GSF αρχης BEGINNING G2443 CONJ ινα THAT G25 V-PAS-1P αγαπωμεν WE SHOULD LOVE G240 C-APM αλληλους EACH OTHER
   12 G3756 PRT-N ου NOT G2531 ADV καθως AS G2535 N-PRI καιν CAIN G2258 V-IXI-3S ην HE WAS G1537 PREP εκ OF G3588 T-GSM του THO G4190 A-GSM πονηρου WICKED G2532 CONJ και AND G4969 V-AAI-3S εσφαξεν MURDERED G3588 T-ASM τον THO G80 N-ASM αδελφον BROTHER G846 P-GSM αυτου OF HIM G2532 CONJ και AND G5484 ADV χαριν FOR REASON G5101 I-GSN τινος OF WHY? G4969 V-AAI-3S εσφαξεν DID HE MURDER G846 P-ASM αυτον HIM G3754 CONJ οτι BECAUSE G3588 T-NPN τα THES G2041 N-NPN εργα WORKS G846 P-GSM αυτου OF HIM G2258 V-IXI-3S ην WAS G4190 A-NPN πονηρα WRONG G1161 CONJ δε AND G3588 T-NPN τα THES G3588 T-GSM του OF THO G80 N-GSM αδελφου BROTHER G846 P-GSM αυτου OF HIM G1342 A-NPN δικαια RIGHT
   13 G2296 V-PAM-2P θαυμαζετε MARVEL G3361 PRT-N μη NOT G80 N-VPM αδελφοι BROTHERS G3450 P-1GS μου OF ME G1487 COND ει IF G3588 T-NSM ο THO G2889 N-NSM κοσμος WORLD G3404 V-PAI-3S μισει HATES G5209 P-2AP υμας YOU
   14 G2249 P-1NP ημεις WE G1492 V-RAI-1P οιδαμεν KNOW G3754 CONJ οτι THAT G3327 V-RAI-1P μεταβεβηκαμεν WE HAVE PASSED G1537 PREP εκ OUT OF G3588 T-GSM του THO G2288 N-GSM θανατου DEATH G1519 PREP εις INTO G3588 T-ASF την THA G2222 N-ASF ζωην LIFE G3754 CONJ οτι BECAUSE G25 V-PAI-1P αγαπωμεν WE LOVE G3588 T-APM τους THOS G80 N-APM αδελφους BROTHERS G3588 T-NSM ο THO G3361 PRT-N μη NOT G25 V-PAP-NSM αγαπων WHO IS LOVING G3588 T-ASM τον THO G80 N-ASM αδελφον BROTHER G3306 V-PAI-3S μενει ABIDES G1722 PREP εν IN G3588 T-DSM τω THO G2288 N-DSM θανατω DEATH
   15 G3588 T-NSM ο THO G3956 A-NSM πας EVERY G3404 V-PAP-NSM μισων HATING G3588 T-ASM τον THO G80 N-ASM αδελφον BROTHER G846 P-GSM αυτου OF HIM G2076 V-PXI-3S εστιν IS G443 N-NSM ανθρωποκτονος MAN-KILLER G2532 CONJ και AND G1492 V-RAI-2P οιδατε YE KNOW G3754 CONJ οτι THAT G3956 A-NSM πας EVERY G443 N-NSM ανθρωποκτονος MAN-KILLER G3756 PRT-N ουκ NOT G2192 V-PAI-3S εχει HAS G166 A-ASF αιωνιον ETERNAL G2222 N-ASF ζωην LIFE G3306 V-PAP-ASF μενουσαν ABIDING G1722 PREP εν IN G1438 F-3DSM εαυτω HIMSELF
   16 G1722 PREP εν BY G5129 D-DSN τουτω THIS G1097 V-RAI-1P εγνωκαμεν WE KNOW G3588 T-ASF την THA G26 N-ASF αγαπην LOVE G3754 CONJ οτι BECAUSE G1565 D-NSM εκεινος THAT G5087 V-AAI-3S εθηκεν LAID DOWN G3588 T-ASF την THA G5590 N-ASF ψυχην LIFE G846 P-GSM αυτου OF HIM G5228 PREP υπερ FOR G2257 P-1GP ημων US G2532 CONJ και AND G2249 P-1NP ημεις WE G3784 V-PAI-1P οφειλομεν OUGHT G5087 V-PAN τιθεναι TO LAY DOWN G3588 T-APF τας THAS G5590 N-APF ψυχας LIVES G5228 PREP υπερ FOR G3588 T-GPM των THOS G80 N-GPM αδελφων BROTHERS
   17 G1161 CONJ δ BUT G3739 R-NSM ος WHO G302 PRT αν EVER G2192 V-PAS-3S εχη HAS G3588 T-ASM τον THO G979 N-ASM βιον LIVING G3588 T-GSM του OF THO G2889 N-GSM κοσμου WORLD G2532 CONJ και AND G2334 V-PAS-3S θεωρη SEES G3588 T-ASM τον THO G80 N-ASM αδελφον BROTHER G846 P-GSM αυτου OF HIM G2192 V-PAP-ASM εχοντα HAVING G5532 N-ASF χρειαν NEED G2532 CONJ και AND G2808 V-AAS-3S κλειση CLOSES G3588 T-APN τα THES G4698 N-APN σπλαγχνα BOWELS G846 P-GSM αυτου OF HIM G575 PREP απ FROM G846 P-GSM αυτου HIM G4459 ADV-I πως HOW? G3306 V-PAI-3S μενει ABIDES G3588 T-NSF η THA G26 N-NSF αγαπη LOVE G3588 T-GSM του OF THO G2316 N-GSM θεου GOD G1722 PREP εν IN G846 P-DSM αυτω HIM
   18 G5040 N-VPN τεκνια LITTLE CHILDREN G3450 P-1GS μου OF ME G25 V-PAS-1P αγαπωμεν WE SHOULD LOVE G3361 PRT-N μη NOT G3056 N-DSM λογω IN WORD G3366 CONJ μηδε NOR G3588 T-DSF τη WITH THA G1100 N-DSF γλωσση TONGUE G235 CONJ αλλ BUT G1722 PREP εν IN G2041 N-DSN εργω DEED G2532 CONJ και AND G225 N-DSF αληθεια IN TRUTH
   19 G2532 CONJ και AND G1722 PREP εν BY G5129 D-DSN τουτω THIS G1097 V-PAI-1P γινωσκομεν WE KNOW G3754 CONJ οτι THAT G2070 V-PXI-1P εσμεν WE ARE G1537 PREP εκ OF G3588 T-GSF της THA G225 N-GSF αληθειας TRUTH G2532 CONJ και AND G3982 V-FAI-1P πεισομεν WILL ASSURE G3588 T-APF τας THAS G2588 N-APF καρδιας HEARTS G2257 P-1GP ημων OF US G1715 PREP εμπροσθεν BEFORE G846 P-GSM αυτου HIM
   20 G3754 CONJ οτι THAT G1437 COND εαν IF G3588 T-NSF η THA G2588 N-NSF καρδια HEART G2257 P-1GP ημων OF US G2607 V-PAS-3S καταγινωσκη SHOULD CONDEMN G3754 CONJ οτι THAT G3588 T-NSM ο THO G2316 N-NSM θεος GOD G2076 V-PXI-3S εστιν IS G3187 A-NSM-C μειζων GREATER THAN G3588 T-GSF της THA G2588 N-GSF καρδιας HEART G2257 P-1GP ημων OF US G2532 CONJ και AND G1097 V-PAI-3S γινωσκει KNOWS G3956 A-APN παντα ALL
   21 G27 A-VPM αγαπητοι BELOVED G1437 COND εαν IF G3588 T-NSF η THA G2588 N-NSF καρδια HEART G2257 P-1GP ημων OF US G2607 V-PAS-3S καταγινωσκη SHOULD CONDEMN G2257 P-1GP ημων US G3361 PRT-N μη NOT G2192 V-PAI-1P εχομεν WE HAVE G3954 N-ASF παρρησιαν CONFIDENCE G4314 PREP προς TOWARD G3588 T-ASM τον THO G2316 N-ASM θεον GOD
   22 G2532 CONJ και AND G3739 R-ASN ο WHAT G1437 COND εαν EVER G154 V-PAS-1P αιτωμεν WE MAY ASK G2983 V-PAI-1P λαμβανομεν WE RECEIVE G3844 PREP παρ FROM G846 P-GSM αυτου HIM G3754 CONJ οτι BECAUSE G5083 V-PAI-1P τηρουμεν WE KEEP G3588 T-APF τας THAS G1785 N-APF εντολας COMMANDMENTS G846 P-GSM αυτου OF HIM G2532 CONJ και AND G4160 V-PAI-1P ποιουμεν DO G3588 T-APN τα THES G701 A-APN αρεστα PLEASING G1799 ADV ενωπιον BEFORE G846 P-GSM αυτου HIM
   23 G2532 CONJ και AND G3778 D-NSF αυτη THIS G2076 V-PXI-3S εστιν IS G3588 T-NSF η THA G1785 N-NSF εντολη COMMANDMENT G846 P-GSM αυτου OF HIM G2443 CONJ ινα THAT G4100 V-AAS-1P πιστευσωμεν WE SHOULD BELIEVE G3588 T-DSN τω ON THE G3686 N-DSN ονοματι NAME G3588 T-GSM του OF THO G5207 N-GSM υιου SON G846 P-GSM αυτου OF HIM G2424 N-GSM ιησου IESOUS G5547 N-GSM χριστου ANOINTED G2532 CONJ και AND G25 V-PAS-1P αγαπωμεν LOVE G240 C-APM αλληλους EACH OTHER G2531 ADV καθως JUST AS G1325 V-AAI-3S εδωκεν HE GAVE G1785 N-ASF εντολην COMMAND
   24 G2532 CONJ και AND G3588 T-NSM ο THO G5083 V-PAP-NSM τηρων WHO KEEPS G3588 T-APF τας THAS G1785 N-APF εντολας COMMANDMENTS G846 P-GSM αυτου OF HIM G3306 V-PAI-3S μενει ABIDES G1722 PREP εν IN G846 P-DSM αυτω HIM G2532 CONJ και AND G846 P-NSM αυτος HE G1722 PREP εν IN G846 P-DSM αυτω HIM G2532 CONJ και AND G1722 PREP εν BY G5129 D-DSN τουτω THIS G1097 V-PAI-1P γινωσκομεν WE KNOW G3754 CONJ οτι THAT G3306 V-PAI-3S μενει HE ABIDES G1722 PREP εν IN G2254 P-1DP ημιν US G1537 PREP εκ FROM G3588 T-GSN του THE G4151 N-GSN πνευματος SPIRIT G3739 R-GSN ου THAT G1325 V-AAI-3S εδωκεν HE GAVE G2254 P-1DP ημιν US