Nehemiah 5:13

ABP_Strongs(i)
  13 G2532 And G3588   G311 [2my wrap G1473   G1621 1I shook off], G2532 and G2036 said, G3779 Thus G1621 shall [2shake off G3588   G2316 1God] G3956 every G435 man G3739 who G3756 does not G2476 stand by G3588   G3056 this word, G3778   G1537 of G3588   G3624 his house, G1473   G2532 and G1537 of G2873 his toil; G1473   G2532 and G1510.8.3 he will be G3779 thus G1621 shaken G2532 and G2756 empty. G2532 And G2036 [4said G3956 1all G3588 2the G1577 3assembly], G281 Amen. G2532 And G134 they praised G3588 the G2962 lord . G2532 And G4160 [3did G3588 1the G2992 2people] G3588   G4487 this thing. G3778