Nehemiah 10:4

ABP_Strongs(i)
  4 G* Hattush, G* Shebaniah G* Harim, G* Malluch,