Nehemiah 10:23

ABP_Strongs(i)
  23 G* Hoshea, G* Hananiah, G* Hashub,