Exodus 23:16

ABP_GRK(i)
  16 G2532 και G1859 εορτήν G3588 του G2326 θερισμού G4409.4 πρωτογεννημάτων G4160 ποιήσεις G3588 των G2041 έργων σου G1473   G3739 ων G1437 εάν G4687 σπειρείς G1722 εν G3588 τω G68 αγρώ σου G1473   G2532 και G1859 εορτήν G4930 συντελείας G1909 επ΄ G1841 εξόδου G3588 του G1763 ενιαυτού G1722 εν G3588 τη G4864 συναγωγή G3588 των G2041 έργων σου G1473   G3588 των G1537 εκ G3588 του G68 άγρου σου G1473  
LXX_WH(i)
    16 G2532 CONJ και G1859 N-ASF εορτην G2326 N-GSM θερισμου   N-GPN πρωτογενηματων G4160 V-FAI-2S ποιησεις G3588 T-GPN των G2041 N-GPN εργων G4771 P-GS σου G3739 R-GPN ων G1437 CONJ εαν G4687 V-AAS-2S σπειρης G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G68 N-DSM αγρω G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G1859 N-ASF εορτην G4930 N-APF συντελειας G1909 PREP επ G1841 N-GSF εξοδου G3588 T-GSM του G1763 N-GSM ενιαυτου G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G4864 N-DSF συναγωγη G3588 T-GPN των G2041 N-GPN εργων G4771 P-GS σου G3588 T-GPN των G1537 PREP εκ G3588 T-GSM του G68 N-GSM αγρου G4771 P-GS σου
ERV(i) 16 and the feast of harvest, the firstfruits of thy labours, which thou sowest in the field: and the feast of ingathering, at the end of the year, when thou gatherest in thy labours out of the field.