Song of Songs 8

ABP_GRK(i)
  1 G5100 τις G1325 δωή G1473 σε G79.1 αδελφιδέ μου G1473   G2337 θηλάζοντα G3149 μαστούς G3384 μητρός μου G1473   G2147 ευρούσά G1473 σε G1854 έξω G5368 φιλήσω G1473 σε G2532 και G1065 γε G3756 ουκ G1847 εξουδενώσουσί με G1473  
  2 G3880 παραλήψομαί σε G1473   G1521 εισάξω σε G1473   G1519 εις G3624 οίκον G3384 μητρός μου G1473   G2532 και G1519 εις G5009 ταμιείον G3588 της G4815 συλλαβούσης G1473 με G4222 ποτιώ σε G1473   G575 από G3631 οίνου G3588 του G3460.1 μυρεψικού G575 από G3484.2 νάματος G4496.1 ροών μου G1473  
  3 G2176 ευώνυμος αυτού G1473   G5259 υπό G3588 την G2776 κεφαλήν μου G1473   G2532 και G3588 η G1188 δεξιά αυτού G1473   G4033.2 περιλήψεταί με G1473  
  4 G3726 ώρκισα υμάς G1473   G2364 θυγατέρες G* Ιερουσαλήμ G1722 εν G3588 ταις G1411 δυνάμεσι G1722 εν G3588 ταις G2479 ισχύσεσι G3588 του G68 αγρού G5100 τι G1453 εγείρητε G2532 και G5100 τι G1825 εξεγείρητε G3588 την G26 αγάπην G2193 έως G302 αν G2309 θελήση
  5 G5100 τις G3778 αύτη G3588 η G305 αναβαίνουσα G575 από G2048 ηρήμου G1991 επιστηριζομένη G1909 επί G3588 τον G79.1 αδελφιδόν αυτής G1473   G5259 υπό G3373.1 μήλον G1825 εξήγειρά G1473 σε G1563 εκεί G5605 ωδίνησέ G1473 σε G3588 η G3384 μήτηρ σου G1473   G1563 εκεί G5605 ωδίνησέ G1473 σε G3588 η G5088 τεκούσά G1473 σε
  6 G5087 θες G1473 με G5613 ως G4973 σφραγίδα G1909 επί G3588 την G2588 καρδίαν σου G1473   G5613 ως G4973 σφραγίδα G1909 επί G3588 τον G1023 βραχίονά σου G1473   G3754 ότι G2900 κραταιά G5613 ως G2288 θάνατος G3588 η G26 αγάπη G4642 σκληρός G5613 ως G86 άδης G2205 ζήλος G4047.3 περίπτερα αυτής G1473   G4047.3 περίπτερα G4442 πυρός G5395 φλόγες αυτής G1473  
  7 G5204 ύδωρ G4183 πολύ G3756 ου G1410 δυνήσεται G4570 σβέσαι G3588 την G26 αγάπην G2532 και G4215 ποταμοί G3756 ου G4789.2 συγκλύσουσιν G1473 αυτήν G1437 εάν G1325 δω G435 ανήρ G3956 πάντα G3588 τον G979 βίον αυτού G1473   G1722 εν G3588 τη G26 αγάπη G1847.2 εξουδενώσει G1847 εξουδενώσουσιν αυτόν G1473  
  8 G79 αδελφή ημών G1473   G3397 μικρά G2532 και G3149 μαστούς G3756 ουκ G2192 έχει G5100 τι G4160 ποιήσομεν G3588 τη G79 αδελφή ημών G1473   G1722 εν G2250 ημέρα G3739 η G302 αν G2980 λαληθή G1722 εν G1473 αυτή
  9 G1487 ει G5038 τείχός εστιν G1510.2.3   G3618 οικοδομήσωμεν G1909 επ΄ G1473 αυτήν G1874.2 επάλξεις G693 αργυράς G2532 και G1487 ει G2374 θύρα εστί G1510.2.3   G1234.2 διαγράψωμεν G1909 επ΄ G1473 αυτήν G4548 σανίδα G2747.2 κεδρίνην
  10 G1473 εγώ G5038 τείχος G2532 και G3588 οι G3149 μαστοί μου G1473   G5613 ως G4444 πύργοι G1473 εγώ G1510.7.1 ήμην G1722 εν G3788 οφθαλμοίς αυτών G1473   G5613 ως G2147 ευρίσκουσα G1515 ειρήνην
  11 G290 αμπελών G1096 εγενήθη G3588 τω G* Σολομώντι G1722 εν G* Βεελαμών G1325 έδωκε G3588 τον G290 αμπελώνα αυτού G1473   G3588 τοις G5083 τηρούσιν G435 ανήρ G5342 οίσει G1722 εν G2590 καρπώ αυτού G1473   G5507 χιλίους G694 αργυρίου
  12 G290 αμπελών μου G1473   G1699 εμος G1799 ενώπιόν G1473 μου G3588 οι G5507 χίλιοι G* Σολομώντι G2532 και G3588 οι G1250 διακόσιοι G3588 τοις G5083 τηρούσι G3588 τον G2590 καρπόν αυτού G1473  
  13 G3588 ο G2521 καθήμενος G1722 εν G2779 κήποις G2083 εταίροι G4337 προσέχοντες G3588 τη G5456 φωνή σου G1473   G190.9 ακούτισόν με G1473  
  14 G5343 φύγε G79.1 αδελφιδέ μου G1473   G2532 και G3666 ομοιώθητι G3588 τη G1393 δορκάδι G2228 η G3588 τω G3496.2 νεβρώ G3588 των G1643.1 ελάφων G1909 επί G3735 όρη G759 αρωμάτων