Song of Songs 4

ABP_GRK(i)
  1 G2400 ιδού G1510.2.2 ει G2570 καλή G3588 η G4139 πλησίον μου G1473   G2400 ιδού G1510.2.2 ει G2570 καλή G3788 οφθαλμοί σου G1473   G4058 περιστεραί G1623 εκτός G3588 της G4623.2 σιωπήσεώς σου G1473   G5155.1 τριχωμά σου G1473   G5613 ως G34 αγέλαι G3588 των G137.1 αιγών G3739 αι G601 απεκαλύφθησαν G575 από G3588 του G* Γαλαάδ
  2 G3599 οδόντες σου G1473   G5613 ως G34 αγέλαι G3588 των G2751 κεκαρμένων G3739 αι G305 ανέβησαν G575 από G3588 του G3067 λουτρού G3588 αι G3956 πάσαι G1323.1 διδυμεύουσαι G2532 και G815.1 ατεκνούσα G3756 ουκ έστιν G1510.2.3   G1722 εν G1473 αυταίς
  3 G5613 ως G4683.1 σπαρτίον G3588 το G2847 κόκκινον G5491 χείλη σου G1473   G2532 και G3588 η G2981 λαλιά σου G1473   G5611 ωραία G5613 ως G3016.2 λέπυρον G3588 της G4496.1 ροάς G3373.1 μηλόν σου G1473   G1623 εκτός G3588 της G4623.2 σιωπήσεώς σου G1473  
  4 G5613 ως G4444 πύργος G* Δαυίδ G5137 τράχηλός σου G1473   G3588 ο G3618 ωκοδομημένος G1519 εις G2281.2 θαλπιώθ G5507 χίλιοι G2375 θυρεοί G2910 κρέμανται G1909 επ΄ G1473 αυτόν G3956 πάσαι G1002 βολίδες G3588 των G1415 δυνατών
  5 G1417 δύο G3149 μαστοί G1473 σου G5613 ως G1417 δύο G3496.2 νεβροί G1324 δίδυμοι G1393 δορκάδος G3588 οι G3500.1 νεμόμενοι G1722 εν G2918 κρίνοις
  6 G2193 έως G3739 ου G1277.2 διαπνεύση G3588 η G2250 ημέρα G2532 και G2795 κινηθώσιν G3588 αι G4639 σκιαί G4198 πορεύσομαι G1683 εμαυτώ G4314 προς G3588 το G3735 όρος G3588 της G4666 σμύρνης G2532 και G4314 προς G3588 τον G1015 βουνόν G3588 του G3030 λιβάνου
  7 G3650 όλη G2570 καλή G3588 η G4139 πλησίον μου G1473   G2532 και G3470 μώμος G3756 ουκ έστιν G1510.2.3   G1722 εν G1473 σοι
  8 G1204 δεύρο G575 από G* Λιβάνου G3565 νύμφη G1204 δεύρο G575 από G* Λιβάνου G2064 ελεύση G2532 και G1330 διελεύση G575 απ΄ G746 αρχής G4102 Πιστεως G575 από G2776 κεφαλής G* Σανείρ G2532 και G* Αερμών G575 από G3128.1 μανδρών G3023 λεόντων G575 από G3735 ορέων G3917 παρδάλεων
  9 G2589.1 εκαρδίωσας ημάς G1473   G79 αδελφή μου G1473   G3565 νύμφη G2589.1 εκαρδίωσας ημάς G1473   G1520 ενί από G575   G3788 οφθαλμών σου G1473   G1722 εν G1520 μία G1759.1 ενθέματι G5137 τραχήλου σου G1473  
  10 G5100 τι G2566.1 εκαλλιώθησαν G3149 μαστοί σου G1473   G79 αδελφή μου G1473   G3565 νύμφη G5100 τι G2566.1 εκαλλιώθησαν G3149 μαστοί σου G1473   G575 από G3631 οίνου G2532 και G3744 οσμή G2440 ιματίων σου G1473   G5228 υπέρ G3956 πάντα G759 αρώματα
  11 G2781 κηρίον G645.1 αποστάζουσι G5491 χείλη σου G1473   G3565 νύμφη G3192 μέλι G2532 και G1051 γάλα G5259 υπό G3588 την G1100 γλώσσάν σου G1473   G2532 και G3744 οσμή G2440 ιματίων σου G1473   G5613 ως G3744 οσμή G3030 Λιβάνου
  12 G2779 κήπος G2808 κεκλεισμένος G79 αδελφή μου G1473   G3565 νύμφη G4077 πηγή G4972 εσφραγισμένη
  13 G651 αποστολαί σου G1473   G3857 παράδεισος G4496.1 ροών G3326 μετά G2590 καρπού G204.1 ακροδρύων G2954 κύπροι G3326 μετά G3487 νάρδων
  14 G3487 νάρδος G2532 και G2924.3 κρόκος G2563 κάλαμος G2532 και G2792 κιννάμωμον G3326 μετά G3956 πάντων G3586 ξύλων G3588 του G* Λιβάνου G4666 σμύρνα G255.3 αλώθ G3326 μετά G3956 πάντων G3588 των G4413 πρώτων G3464 μύρων
  15 G4077 πηγή G2779 κηπών G5421 φρέαρ G5204 ύδατος G2198 ζώντος G2532 και G4499.1 ροιζούντος G575 από G3588 του G* Λιβάνου
  16 G1825 εξεγέρθητι G1005 βορρά G2532 και G2064 έρχου G3558 νότε G2532 και G1277.2 διάπνευσον G2779 κήπον μου G1473   G2532 και G4482 ρευσάτωσαν G759 αρώματά μου G1473