Ruth 4:11

ABP_GRK(i)
  11 G2532 και G2036 είπον G3956 πας G3588 ο G2992 λαός G3588 οι G1722 εν G3588 τη G4439 πύλη G3144 μάρτυρες G2532 και G3588 οι G4245 πρεσβύτεροι G2036 είπον G1325 δωή κύριος G2962   G3588 την G1135 γυναίκα σου G1473   G3588 την G1531 εισπορευομένην G1519 εις G3588 τον G3624 οίκόν σου G1473   G5613 ως G* Ραχήλ G2532 και G5613 ως G* Λείαν G3739 αι G3618 ωκοδόμησαν G297 αμφότεραι G3588 τον G3624 οίκον G* Ισραήλ G2532 και G4160 εποίησαν G1411 δύναμιν G1722 εν G* Εφραθά G2532 και G1510.8.3 έσται G3686 όνομα G1722 εν G* Βηθλεέμ