Psalms 95:4-7

ABP_GRK(i)
  4 G3754 ότι G1722 εν G3588 τη G5495 χειρί αυτού G1473   G3588 τα G4009 πέρατα G3588 της G1093 γης G2532 και G3588 τα G5311 ύψη G3588 των G3735 ορέων G1473 αυτού εισιν G1510.2.6  
  5 G3754 ότι G1473 αυτού G1510.2.3 εστιν G3588 η G2281 θάλασσα G2532 και G1473 αυτός G4160 εποίησεν G1473 αυτήν G2532 και G3588 την G3584 ξηράν G5495 χείρες αυτού G1473   G4111 έπλασαν
  6 G1205 δεύτε G4352 προσκυνήσωμεν G2532 και G4363 προσπέσωμεν G1473 αυτώ G2532 και G2799 κλαύσωμεν G1726 εναντίον G2962 κυρίου G3588 του G4160 ποιήσαντος G1473 ημάς
  7 G3754 ότι G1473 αυτός G1510.2.3 εστιν G3588 ο G2316 θεός ημών G1473   G2532 και G1473 ημείς G2992 λαός G3542 νομής αυτού G1473   G2532 και G4263 πρόβατα G5495 χειρός αυτού G1473   G4594 σήμερον G1437 εάν G3588 της G5456 φωνής αυτού G1473   G191 ακούσητε