Psalms 95

ABP_GRK(i)
  0 G136 αίνος G5603 ωδής G3588 τω G* Δαυίδ
  1 G1205 δεύτε G21 αγαλλιασώμεθα G3588 τω G2962 κυρίω G214 αλαλάξωμεν G3588 τω G2316 θεώ G3588 τω G4990 σωτήρι ημών G1473  
  2 G4399 προφθάσωμεν G3588 το G4383 πρόσωπον αυτού G1473   G1722 εν G1843.1 εξομολογήσει G2532 και G1722 εν G5568 ψαλμοίς G214 αλαλάξωμεν G1473 αυτώ
  3 G3754 ότι G2316 θεός G3173 μέγας G2962 κύριος G2532 και G935 βασιλεύς G3173 μέγας G1909 επί G3956 πάσαν G3588 την G1093 γην
  4 G3754 ότι G1722 εν G3588 τη G5495 χειρί αυτού G1473   G3588 τα G4009 πέρατα G3588 της G1093 γης G2532 και G3588 τα G5311 ύψη G3588 των G3735 ορέων G1473 αυτού εισιν G1510.2.6  
  5 G3754 ότι G1473 αυτού G1510.2.3 εστιν G3588 η G2281 θάλασσα G2532 και G1473 αυτός G4160 εποίησεν G1473 αυτήν G2532 και G3588 την G3584 ξηράν G5495 χείρες αυτού G1473   G4111 έπλασαν
  6 G1205 δεύτε G4352 προσκυνήσωμεν G2532 και G4363 προσπέσωμεν G1473 αυτώ G2532 και G2799 κλαύσωμεν G1726 εναντίον G2962 κυρίου G3588 του G4160 ποιήσαντος G1473 ημάς
  7 G3754 ότι G1473 αυτός G1510.2.3 εστιν G3588 ο G2316 θεός ημών G1473   G2532 και G1473 ημείς G2992 λαός G3542 νομής αυτού G1473   G2532 και G4263 πρόβατα G5495 χειρός αυτού G1473   G4594 σήμερον G1437 εάν G3588 της G5456 φωνής αυτού G1473   G191 ακούσητε
  8 G3361 μη G4645 σκληρύνητε G3588 τας G2588 καρδίας υμών G1473   G5613 ως G1722 εν G3588 τω G3894 παραπικρασμώ G2596 κατά G3588 την G2250 ημέραν G3588 του G3986 πειρασμού G1722 εν G3588 τη G2048 ερήμω
  9 G3739 ου G3985 επείρασάν G1473 με G3588 οι G3962 πατέρες υμών G1473   G1381 εδοκίμασάν G1473 με G2532 και G1492 είδον G3588 τα G2041 έργα μου G1473  
  10 G5062 τεσσαράκοντα G2094 έτη G4360 προσώχθισα G3588 τη G1074 γενεά εκείνη G1565   G2532 και G2036 είπα G104 αεί G4105 πλανώνται G3588 τη G2588 καρδία G1473 αυτοί δε G1161   G3756 ουκ G1097 έγνωσαν G3588 τας G3598 οδούς μου G1473  
  11 G5613 ως G3660 ώμοσα G1722 εν G3588 τη G3709 οργή μου G1473   G1487 ει εισελεύσονται G1525   G1519 εις G3588 την G2663 κατάπαυσίν μου G1473